Tržný a trhový

17.apr 2013

Prídavné mená tržný a trhový sú obidve správne, avšak každé v iných súvislostiach, v inom význame. Preto sme na osvetlenie významu a stručný slovotvorný rozbor siahli po slovníku.

Prídavné meno tržný je utvorené od slovesa trhať, podobne ako ťažný – od slovesa ťahať. Spomenieme ešte jeden variant tohto prídavného mena – a to utvoreného od podstatného mena trh príponou „-ný“; podobne sú utvorené aj prídavné mená kožný, lodný, semenný… Aj prídavné meno nožný od podstatného mena noha je tak utvorené. Ako vidno, tu sme od slov trhať a trh dostali navonok úplne zhodné prídavné mená. Problém vzniká, keď napríklad narazíme na spojenia tržná produkcia alebo trhová produkcia, tržná hodnota alebo trhová hodnota, a nevieme vylúčiť, ktoré sú v súvislosti s poľnohospodárstvom tie správne: sú to spojenia s prídavným menom trhovýtrhová produkcia, trhová hodnota. Spojenie tržná rana nám jasne ukazuje, že ide o ranu spôsobenú trhaním a spojenie tržná hodnota zase, že ide o hodnotu týkajúcu sa trhu, a toto spojenie sa v Slovníku slovenského jazyka už hodnotí ako zastarané. Preto všade tam, kde sa má vyjadriť vzťah k trhu, odporúča sa používať prídavné meno trhový, už aj tým, že odborné názvy sú tým lepšie, čím menej závisia od súvislostí, v ktorých sa používajú.

ah

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs