UK je medzi školami s nízkou nezamestnanosťou doktorandov

19.feb 2013

UK v Bratislave skončila spolu s ďalšími 23 univerzitami s celého sveta na prvom mieste v rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou doktorandov.

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave obsadila spolu s ďalšími 23 univerzitami prvé miesto v celosvetovom rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou doktorandov. Agentúru SITA informovala vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou UK Andrea Kučerová.

Rebríček robí inštitúcia, ktorá zostavuje aj renomovaný Šanghajský rebríček (Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University). Kritériom bolo percento absolventov doktorandského štúdia, ktorí sú zamestnaní do troch mesiacov po skončení štúdia. Zaujímavosťou je, že prestížne univerzity, akými sú Oxford, Cambridge či Yale, sa umiestnili na nižších pozíciách. Celkovo sa v rebríčku nachádza viac ako 700 univerzít, škôl a inštitútov z celého sveta.

“Najnižšia nezamestnanosť doktorandov našej univerzity v celosvetovom meradle je výsledkom výborného nastavenia ich výskumno-vzdelávacieho profilu. Podmienkou rozvoja potenciálu doktorandov je nevyhnutná účasť na riešení výskumných projektov a možnosť participácie na špičkových projektoch Centier excelentnosti a Kompetenčných centier UK, ktoré sú vybavené najmodernejšou technikou v rámci Slovenska a mnohokrát i v celosvetovom porovnaní,“ konštatuje rektor UK Karol Mičieta.

Na doktorandskom stupni na UK v súčasnosti študuje celkovo 2633 študentov. Univerzita v záujme podporiť a rozvíjať potenciál mladých vedcov a učiteľov udeľuje od roku 1997 Granty UK zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov. Minulý rok sa v nich rozdelilo viac ako 302-tisíc eur.

Medzi početnú špičku doktorandov UK patrí napríklad aj úspešná doktorandka v programe biochémia Prírodovedeckej fakulty UK Anna Gnipová. Jeden z jej odborných článkov, v ktorom sa zaoberá metabolizmom jednobunkových organizmov, bol uverejnený aj v prestížnom americkom vedeckom periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Interná doktorandka Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK Andrea Hrčková počas odbornej stáže úspešne reprezentovala univerzitu i SR v Úrade výkonného koordinátora Medzinárodného vojenského štábu pre oblasť informácií a vedomostnej politiky NATO. Ďalšou úspešnou doktorandkou je aj Jana Siváková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá študuje gynekológiu a pôrodníctvo. Tému svojej dizertačnej práce s názvom Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie v 1. trimestri prezentovala aj na 20. svetovom kongrese gynekológie a pôrodníctva v Ríme a jej výsledky sa objavili v renomovaných časopisoch.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs