Za Dr. Mirkom Boldockým

19.feb 2013

IN MEMORIAM

Mirko Boldocký sa narodil 5. novembra 1944 v Báčskom Petrovci ako druhé dieťa v učiteľskej rodine Boldockej z otca Gustáva a matky Márie. Zo súrodencov mal sestru Lýdiu, vydatú Stupavskú. Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku. V Novom Sade vyštudoval lekársku fakultu a ako prvý Slovák z Dolnej zeme urobil si aj špecializáciu v oblasti neuropsychiatrie. Najprv pracoval ako lekár všeobecnej praxe v Iloku, neskôr ako neuropsychiater vo Vukovári. Od polovice osemdesiatych rokov až do odchodu na predčasný invalidný dôchodok v Novom Sade. Bol vynikajúcim a uznávaným odborníkom. Ešte aj na dôchodku ochotne radil a pomáhal svojim pacientom. Zdravie iných mu viac ležalo na srdci než jeho vlastné.

V roku 1970 sa zosobášil s Vierou, rod. Boldockou. Z tohto manželstva majú syna Rasťa a s manželkou sa spoločne tešili aj na vnučky Ninku a Hanku.

Mirko Boldocký v mladosti aktívne hrával stolný tenis, neskôr stál pri zrode šachového klubu v Petrovci a bol jeho dlhoročným popredným hráčom.

Prvý raz vážnejšie ochorel na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov a odvtedy ho neustále prenasledovali zdravotné ťažkosti. Choroba si v posledných rokoch vyberala čoraz väčšiu daň, obmedzovala ho v pohybe a samým tým aj v spoločenských aktivitách.

Dr. Mirko Boldocký umrel 16. februára 2013 na zlyhanie srdca v sriemskokamenickej nemocnici.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs