Úspešne prekonávajú nahromadené problémy

5.júl 2013

Mesto s členitou históriou. Sriemska Mitrovica. Pod jej základmi leží významné mesto Rímskej ríše Sirmium, kedysi hlavné mesto prefektúry Ilýrie. V ňom a okolí sa onehdy narodilo desať rímskych cisárov. Toho času Obec Sriemska Mitrovica počíta 79 800 obyvateľov; v samotnom meste žije 37 751 ľudí, medzi nimi aj 184 Slovákov. Pred týždňom sme mali rozhovor s primátorom Sriemskej Mitrovice Branislavom Nedimovićom, týkajúci sa predovšetkým súčasného stavu mesta, v ktorého čele práve je.

Branislav Nedimović, primátor Sriemskej Mitrovice

Branislav Nedimović, primátor Sriemskej Mitrovice

– Čo je to, čo Obec Sriemska Mitrovica – z aspektu komunálnej infraštruktúry – má a čo jej chýba?

– Mesto Sriemska Mitrovica s dedinami, ktoré jej ako sídlu obce prislúchajú, je pomerne dobre komunálne vybavené. Z celkove 330 kilometrov ciest, koľko ich súhrnne máme, za posledných štyri – päť rokov sme zrevitalizovali 280 km. Aktuálny problém je fekálna kanalizácia v jednej obytnej štvrti, v ktorej žije čosi viac ako desaťtisíc obyvateľov. Pokiaľ ide o zvyšnú časť komunálnej infraštruktúry, plánujeme rozšíriť existujúcu plynovú sieť.

– Žeby ste nemali žiadne problémy a starosti?

– Problémy nám robí nezamestnanosť, ktorú sa maximálne snažíme riešiť. Sriemska Mitrovica bola jedným z významnejších priemyselných stredísk v niekdajšej socialistickej Juhoslávii. Poznačil ju však úpadok v dôsledku zle uskutočnenej privatizácie a tranzície. Spomínam si, že len roku 2003 za zopár mesiacov až 6 000 ľudí zostalo bez práce.

PRILÁKALI ZAHRANIČNÝCH INVESTOROV

– Koľko nezamestnaných je tu teraz?

– V tejto chvíli máme zhruba 5 500 nezamestnaných. Značne dôležitejšie je všimnúť si počet zamestnaných. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia, v starej Juhoslávii, sme mali viac ako 21 000 zamestnaných; roku 2003 ich bolo asi 14 500, a toho času prácu má približne 18 700 občanov. S novými investíciami v priebehu nasledujúcich sedem – osem mesiacov presiahneme počet 20 000.

– Ktorý vlastne ten kôň ťahúň zabezpečuje postupný pokrok?

To sú predovšetkým zahraničné greenfieldové investície. Dvanásť sme už zrealizovali, a na troch práve pracujeme. Ide o zahraničné spoločnosti, ktoré v rôznych oblastiach investujú na území Sriemskej Mitrovice. Len v oblasti výroby sme za posledných päť rokov zamestnali asi 3 000 ľudí.

– O ktorých spoločnostiach je reč?

– Z aspektu hodnoty investícií je to talianska spoločnosť v oblasti oceľového priemyslu Stil, ktorá investovala 43 miliónov eur. Z aspektu počtu zamestnaných zatiaľ je najvýznamnejšia americká spoločnosť na výrobu elektroinštalačného výstroja Itan, ktorá má 1 100 zamestnaných. Je tu ešte zopár dôležitých investorov, avšak navidomoči dominantný je automobilový priemysel. V tejto chvíli pracujeme na realizácii investície v hodnote 23 miliónov eur, ide o americkú spoločnosť Cooper standard, ktorá by už v januári 2014 mala poskytnúť pracovnú príležitosť pre 600 ľudí. Vo výhľade je ešte zopár investícií v oblasti automobilového priemyslu; v tejto chvíli sme sa však sústredili predovšetkým na predaj mäsospracovateľského podniku Mitros. Úspešne sme preklenuli niektoré problémy z predchádzajúcich čias. Výhodne sme predali lodenice, vyhliadli sme strategického partnera v Holandsku, takže by v tomto podniku už v septembri malo začať pracovať asi 350 ľudí. Otvorili sme dve nové priemyselné zóny, vybavili sme ich nevyhnutnou komunálnou infraštruktúrou, ponúkli ich potenciálnym investorom, za čo sa nám ušlo i uznanie Financial Timesu…

NEZÁVISIA OD ŠTÁTNEHO ERÁRU

– Čím ste v rozhodujúcej miere prilákali zahraničných investorov?

– V prvom rade je to komunálne kompletne vybavená priemyselná zóna a na druhom mieste je naša lokálna administratíva, ktorá poskytuje plnú podporu investorom. Mienim, že sú ceny až na štvrtom – piatom meste…

– Odkiaľ čerpáte prostriedky na vybavenie priemyselných zón?

– Z lokálneho rozpočtu a rôznych účelových konkurzov, ako i z Národného investičného plánu, respektíve iných fondov. Okrem toho prostriedky z predaja pozemkov využívame ako investície do novej infraštruktúry pre priemyselné zóny.

– Aký je tohtoročný lokálny rozpočet a z ktorých zdrojov sa plní?

– Aktuálny rozpočet má hodnotu 2,3 miliardy dinárov a najväčšiu položku v oblasti príjmov tvorí daň zo zárobkov. Transferové prostriedky zo štátnej pokladnice tvoria iba 15 % rozpočtu, čo je vlastne veľmi dobré, lebo nezávisíme od vôle štátu. Realizácia vlaňajšieho lokálneho rozpočtu vynášala 99,7 percenta. Nie div, že nemáme žiadne dlhy a že v každej chvíli máme 170 – 180 miliónov voľných prostriedkov použiteľných na investovanie.

– Čo sa vlastne stalo s potravinárskym a spracovateľským priemyslom? Obe odvetvia tu kedysi prekvitali…

– Potravinársky priemysel v Sriemskej Mitrovici proste už takmer neexistuje…

– Čím je to možné objasniť?

– Potravinársky trh jednoducho bol taký, že ohromný počet ľudí zamestnaných v tomto odbore sa ukázal ako nadbytočný, takže nezvládol trhový zápas v podmienkach, ktoré okrem iného poznačila zle uskutočnená privatizácia.

– Sriemska Mitrovica je dozaista zaujímavá aj z hľadiska turizmu. Vlani ju vraj navštívilo asi 50 000 turistov…

– Potenciál mesta a okolia je v tomto zmysle nesporne veľký, za posledné dva-tri roky k nám prišlo omnoho viacej ľudí než predtým. Priamym dôvodom toho sú zrejme cisársky palác, tiež aktuálna situácia týkajúca sa Sirmia a Milanského ediktu. Perspektívy turistika má v troch skupinách. Je to ekologická turistika, a to v prvom rade močiar Zasavica, potom archeologický turizmus vzťahujúci sa na Sirmium a nakoniec sú tu monastiere vo Fruškej hore.

– Kam smerujú dlhodobé, respektíve krátkodobé rozvojové plány Sriemskej Mitrovice?

– Prvoradým cieľom je do roku 2015 zvýšiť počet zamestnaných na úroveň, akú sme mali v 90. rokoch 20. storočia. Jedným z cieľov je presadiť sa na úrovni Srbska medzi tie lokálne samosprávy, ktorých rozvoj bude jednoznačne prosperujúci. O dlhodobých plánoch hovoriť je ťažké s ohľadom na skutočnosť, že žijeme v období ekonomickej krízy.

– Celkom na záver: aké je aktuálne zloženie Zhromaždenia mesta?

– Najväčšia výbornícka skupina je skupina občanov Vredna Mitrovica, ktorá počíta 15 výborníckych mandátov. Po nej nasledujú: Srbská pokroková strana (SNS) s 12, Demokratická strana Srbska (DSS) s 9, Socialistická strana Srbska (SPS) so 7, Demokratická strana (DS) s 8, ako i ďalšia skupina občanov (8). Vládnucu koalíciu tvoria: Vredna Mitrovica, SNS, SPS a DSS.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs