V ústrety miestnym voľbám

8.nov 2013

V ústrety miestnym voľbám

Uplynul mesiac odvtedy, čo sú vypísané voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 8. decembra. Z tejto príležitosti volebná komisia v pondelok 4. novembra v priestoroch MS Petrovec usporiadala tlačovú konferenciu, na ktorej hovoril predseda Dipl. právnik Svetoslav Majera. Uviedol, že predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Rajko Perić 27. septembra 2013 vypísal voľby v MS B. Petrovec a v MS Maglić. Zhromaždenie obce zvolilo volebnú komisiu, ktorú tvorí päť členov: Svetoslav Majera, predseda, a členovia Michal Medveď, Samuel Vrbovský, Katarína Rašetová a Vlasta Bohušová. Na svojom prvom zasadnutí 30. septembra volebná komisia schválila Lehotník na vykonávanie volebných aktivít, ako aj tlačivá potrebné pri podávaní návrhov kandidátov na členov Rady MS Petrovec. Lehotník si občania môžu pozrieť na oznamovacej tabuli MS B. Petrovec každý pracovný deň a zverejnený bol aj v prostriedkoch verejného informovania.

Volebná komisia: (sprava) Samuel Vrbovský, Michal Medveď, Svetoslav Majera, Katarína Rašetová a Vlasta Bohušová

Volebná komisia: (sprava) Samuel Vrbovský, Michal Medveď, Svetoslav Majera, Katarína Rašetová a Vlasta Bohušová

Ako vysvetlil predseda volebnej komisie, situácia je taká, že už ubehol mesiac od vypísania volieb a nateraz neprišla ani jedna kandidatúra na člena Rady MS B. Petrovec. Na podanie kandidatúry sú potrebné štyri tlačivá. Kandidáti si v matrikárskej službe majú vybaviť Výpis zo štátneho občianstva a Potvrdenie o volebnom práve, a v Stanici polície potvrdenie o bydlisku na území MS B. Petrovec. Tlačivo potrebné na podanie návrhov kandidátov na členov Rady MS Petrovec, teda vyhlášku, že kandidát akceptuje kandidatúru, dostať v kancelárii MS Petrovec každý pracovný deň.

Záverom tlačovky predseda komisie S. Majera prečítal jednotlivé články zo Štatútu MS Petrovec vzťahujúce sa na kandidatúry občanov a na samotné hlasovanie. Rada MS Petrovec je najvyššie zastupiteľské teleso v MS a má 15 členov, ktorí sa volia na štyri roky (2013 – 2017). Každý plnoletý občan s volebným právom na území MS Petrovec má právo podporiť iba jedného kandidáta na člena miestneho vedenia. Každý kandidát musí zozbierať najmenej 20 podpisov občanov Petrovca. Prihlášky kandidátov treba doručiť volebnej komisii najneskoršie 15 dní pred dňom uskutočnenia volieb, čiže do 22. novembra 2013. Do tohto dátumu občania MS B. Petrovec môžu v Obecnej správe nahliadnuť do volebného zoznamu a požiadať o zápis, škrtanie, zmenu, doplnky alebo opravu.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs