V ústrety oslavám

1.feb 2013

Vo štvrtok 24. januára v priestoroch Slovenského národného domu bolo zasadnutie Správnej rady MOMS Kysáč. V úvodnej časti schôdze sa kysáčski matičiari od predsedu Rastislava Surového dozvedeli, že MOMS Kysáč tak do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku, ako i do Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny zaslal, respektíve zašle dva projekty, čiže požiadavky o prostriedky, a to na vydanie Zborníka prác Kysáč 1773 – 2013 a na oslavu 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. Prítomní súhlasili s podaním týchto žiadostí.

V pokračovaní štvrtkového zasadnutia vymenovali členov redakčnej rady pre spomínaný zborník. Hlavným a zodpovedným redaktorom bude Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca a členmi redakčnej rady sú: Rastislav Surový, Michal Madacký, Ľudmila Berediová-Stupavská, Michal Gombár, Zuzana Peťkovská, Michal Ďurovka, Ján Balca a Pavel Funtík. Keď ide o členov oslavného a organizačného výboru osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, vo štvrtok sa dohodlo, že vyzvú všetky relevantné subjekty v Kysáči, aby delegovali svojich predstaviteľov na členov oslavného výboru. Lehota je do 5. februára.

Kysáčski matičiari sa informovali i o blížiacich sa voľbách na základe listu z ústredia Matice slovenskej v Srbsku. Určili si tiež orientačné dátumy na uskutočnenie valného zhromaždenia MOMS Kysáč: 17. alebo 24. februára.

Odzneli aj informácie o príspevkoch do Fondu údržby Slovenského národného domu, ako i o zbieraní a problémoch pri uberaní členského, s čím sa bude pokračovať 1. marca po uliciach.

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs