Veľká škola do života

16.apr 2014

Veľká škola do života

Z oslavy pri príležitosti jubilea Programu univerzitnej praxe

Z oslavy pri príležitosti jubilea Programu univerzitnej praxe

Stále je čo zlepšovať. Tým treba vysvetliť i skutočnosť, že od školského roku 2003 – 2004 sústavne a úspešne prebieha Univerzitný program pracovnej praxe v pokrajinských orgánoch správy umožňujúci praktikantom bezprostredne sa informovať o práci Zhromaždenia a vlády APV, pokrajinských orgánov správy a fondov, riaditeľstiev a ústavov, zakladateľom ktorých je APV, a viac sa dozvedieť i o procesoch demokratického rozhodovania a fungovania. Riadení heslom Dosiahni, zvyšuj a rozvíjaj vlastné profesionálne skúsenosti, v programe za to prvé desaťročie existencie účinkovalo 371 študentov Univerzity v Novom Sade a 101 školiteľov z pokrajinského parlamentu a vlády. Pre viaceré pozitívne výsledky a skúsenosti uvedený program štartoval v školskom roku 2010 – 2011 aj v jednotkách lokálnej samosprávy. Výsledok: doteraz ho úspešne  ukončilo 78 študentov tunajšej univerzity.

Na oslave usporiadanej pri príležitosti prvého jubilea – desaťročnice a slávnostnom udelení certifikátov desiatej generácii účastníkov prebiehajúcej 9. apríla vo vestibule Ústrednej budovy Novosadskej univerzity, rektor Miroslav Vesković podotkol význam hľadania nových východísk a odpovedí na otázky, čo meniť, aby budúcnosť študentov bola inakšia a lepšia, aby sa ich vedomosti získané štúdiom dali širšie uplatniť v reálnych životných okolnostiach. Podľa predsedu Zhromaždenia APV Istvána Pásztora, najvýznamnejším produktom univerzity sú mladí ľudia, ktorí vedia pracovať, nemajú strach z toho a majú energiu tvoriť to nadpriemerné. Nazdáva sa, že by bolo omnoho lepšie, keby prvým dejiskom ich praxe bolo hospodárstvo, z ktorého by po čase a s novými skúsenosťami prichádzali robiť do orgánov štátnej správy. Keďže by táto správa nesmela byť najväčším zamestnávateľom, dôležité je, aby ekonomika čím viac využívala mladé a odborné kádre, ktoré môžu prispieť k jej rozvoju, uviedol.

Program, nositeľom ktorého je Univerzita v Novom Sade a ktorý uzrel svetlo sveta ďakujúc jej Dohode o spolupráci so Zhromaždením a vládou APV, za organizačnej a expertnej podpory Misie OBSE v Srbsku, nielenže účastníkom umožnil spojiť teóriu a prax, ale im zároveň otvoril mnohé nové okná do budúcnosti: iné pracovné príležitosti, kontakty, nové skúsenosti, praktické vedomosti a zručnosti, zapájanie sa do tímovej práce. Jeho aktéri si aj dnes pochvaľujú získanie relevantných skúseností a vedomostí, umožňujúcich im ľahšie sa presadiť na trhu práce, ďalej sa školiť a zdokonaľovať. Len pár údajov na záver: asi každý piaty účastník programu zostal pracovne angažovaný práve v úradoch a inštitúciách, v ktorých chodil na prax. Dvaja z piatich mienia, že im kladne vplýval na pracovný životopis, všetci sa pozitívne zmieňujú o možnosti hlbšie nahliadnuť do práce a pôsobenia inštitúcií, v ktorých boli. Keď sa týmto spôsobom teória a prax držia ako reťaz spolu, nie div, že sa počet účastníkov za to prvé desaťročie zvýšil viac než dvojnásobne. A nečudo ani to, že je v poslednom čase záujemcov o uvedenú prax až sedemkrát viac od reálnych možností, teda žiadaného počtu kandidátov.

 Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs