Platforma medzinárodnej konferencie k historickým výročiam slovenskej tlače v Srbsku

16.apr 2014

Rok 2014 je v dejinách slovenského novinárstva vo Vojvodine a Srbsku mimoriadne významný: je rokom veľkého historického jubilea, akým je 150. výročie slovenskej tlače vo Vojvodine, ako aj 70. výročie informačno-politického titulu Hlas ľudu.

Riadiac sa potrebou zdokumentovať a sceliť zložky bohatej tradície tunajšej slovenskej tlače, konferencia bude tematicky členená na tri základné segmenty:

1. Základné periodiká:

A Tituly, autori a príznačnosti troch vývinových fáz: 1864 – 1918 (desať titulov), 1918 –1944 (pätnásť titulov rôznej periodicity) a 1944 – 2014 (od začiatkov Hlasu ľudu dodnes), s dôrazom na základné periodiká, akými boli Dolnozemský Slovák, Národná jednota, Svit…

B 150 rokov našej publicistiky pre deti a 75 rokov kontinuity detskej tlače: od Nášho slniečka k Zorničke. Ponúkajú sa tu témy o Slávikovi a Zorničke Jozefa Podhradského, Mravcovi rukopisne vydávanom Vladimírom Hurbanom Vladimírovom, Zorničke Zlatka Klátika, o prílohe Národnej jednoty pre deti, ako aj celý blok možných tém spätých s Naším slniečkom, Pioniermi, Zorničkou, prípadne Detským kútikom.

2. Hlas ľudu alebo sedem činorodých desaťročí. Konferencia by mala oceniť jeho význam a miesto v dejinách tunajšej publicistiky, ozrejmiť genézu vzniku ako prvého menšinového spoločensko-politického titulu v Juhoslávii, rozanalyzovať jeho vývinové existenčné fázy, organizačné formy, ktorými prechádzal, príznačnosti redakčnej politiky, spätosť s dobou, čitateľmi a prostrediami, aspekty pôsobenia spoločenského, informačného, jazykového a iného na rozhraní dvoch tisícročí.

3. Súčasnosť a budúcnosť slovenskej tlače vo Vojvodine.

Tak z aspektu dosiahnutých výsledkov, nástrah, ktoré dnes zdoláva, ako aj z pohľadu skúšok, ktoré ju zajtra očakávajú, ako je nápor digitálnej doby. Možnými témami sú jej pôsobenie v podmienkach spoločenskej a finančnej krízy, printové médiá ako významná zložka menšinovej politiky, zákonný rámec ako determinanta činnosti, poslanie informačné, historické (dokument doby), jazykové, kultúrne, ako i spôsoby zabezpečenia vysokoškolských odborných kádrov… Tematickým okruhom je i pohľad na celkovú slovenskú žurnalistiku, na historické väzby a prepojenosť s ňou, na slovenské žurnalistické a mediálne skúsenosti aplikovateľné na naše pomery, vôbec na náš prínos celoslovenskej publicistike.

Poskytnutie kvalitných, kvalifikovaných a fundovaných odpovedí na nastolené a iné otázky a dilemy, na perspektívy z aspektu historickej a dobovej retrospektívy, treba chápať ako najosožnejší prínos k ďalším jubileám našich periodík.

                                                                                 Organizačný výbor

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs