Verejný súbeh na vymenovanie zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu

8.aug 2020

Verejný súbeh na vymenovanie zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu

Na základe článku 40 Štatútu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Správna rada NVU Hlas ľudu vypisuje:

 

VEREJNÝ SÚBEH NA

VYMENOVANIE ZODPOVEDNÉHO REDAKTORA NOVÍN HLAS ĽUDU

na obdobie štyroch rokov

 

Vypisuje sa verejný súbeh na vymenovanie zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu na obdobie štyroch rokov.

 

Údaje o novinách Hlas ľudu: informačno-politický týždenník v slovenskom jazyku, registrovaný v Agentúre hospodárskych subjektov pod číslom NV000020, vydavateľom je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Nový Sad a zakladateľom Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

Kandidát na vymenovanie na miesto zodpovedného redaktora Hlasu ľudu, okrem všeobecných podmienok, ktoré vyplývajú zo zákona, musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

– mať štátnu príslušnosť Republiky Srbsko;

– že má bydlisko na území Republiky Srbsko;

– získané vysokoškolské vzdelanie v oblasti spolоčensko-humanitných vied, technicko-technologických vied alebo umenia;

– najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti v odbore;

– aktívna znalosť slovenského jazyka;

– kandidát nemôže byť osoba chránená imunitou zodpovednosti.

 

Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

1.                         podpísanú prihlášku, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska                  na území Republiky Srbsko, telefonický kontakt a e-mailovú adresu;

  1. životopis s odkazmi o doterajšej pracovnej skúsenosti v odbore;
  2. osvedčenie o štátnej príslušnosti – originál alebo overená fotokópia;
  3. overená fotokópia osobného preukazu alebo prečítaný biometrický osobný preukaz;
  4. výpis z matriky narodených – originál alebo overená fotokópia;
  5. diplom, ktorým sa potvrdzuje získané vysokoškolské vzdelanie – originál alebo overená fotokópia;
  6. dôkaz o pracovnej skúsenosti v odbore – originál alebo overená fotokópia;
  7. doklad vzdelávacej ustanovizne alebo jazykovej školy (osvedčenia, potvrdenie, diplom a pod.) ako dôkaz, že kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk, alebo znalosť slovenského jazyka kandidáta bude prípadne zistená počas rozhovoru kandidáta so Správnou radou NVU Hlas ľudu;
  8. potvrdenie zo súdu, že kandidát nebol trestne stíhaný, že sa proti kandidátovi nekonalo žiadne vyšetrovanie ani trestné konanie (potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa zverejnenia tohto súbehu);
  9. podpísanú vyhlášku, že kandidát nie je osoba chránená imunitou zodpovednosti.

Okrem uvedených dôkazov kandidát musí:

  1. K prihláške na súbeh kandidát má priložiť návrh redakčnej koncepcie novín Hlas ľudu v písomnej podobe.

 

Súbeh bude otvorený 15 dní odo dňa zverejnenia, od 8. augusta do 23. augusta 2020 (respektíve do 24. augusta – v prvý pracovný deň)

 

Prihlášky s potrebnými dokladmi o spĺňaní podmienok súbehu treba doručiť osobne alebo zaslať v písomnej podobe Správnej rade NVU Hlas ľudu na adresu: NVU Hlas ľudu, 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V, s poznámkou: Pre verejný súbeh na zodpovedného redaktora novín Hlas ľudu – neotvárať.

 

Doklady musia byť v origináli alebo v overenej fotokópii.

Neúplné a oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.

Informácie o súbehu sa môžu dostať na tel. číslo: 021/47-20-840 každý pracovný deň.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs