Súbeh na pracovné miesto novinára redaktora novín Hlas ľudu

8.aug 2020

Súbeh na pracovné miesto novinára redaktora novín Hlas ľudu

Na základe článku 38 Štatútu NVU Hlas ľudu riaditeľ  NVU Hlas ľudu zverejňuje:

 

S Ú B E H

na pracovné miesto novinára redaktora novín Hlas ľudu

na neurčitý čas

 

Údaje o novinách Hlas ľudu: informačno-politický týždenník v slovenskom  jazyku, registrovaný v Agentúre hospodárskych subjektov pod číslom NV000020, vydavateľom je Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Nový Sad a zakladateľom Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

Kandidát na pracovné miesto novinára redaktora novín Hlas ľudu má spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. mať štátnu príslušnosť Republiky Srbsko;
 2. že má bydlisko na území Republiky Srbsko;
 3. vysokoškolské vzdelanie vo všetkých oblastiach predpísaných platnými pravidlami týkajúcimi sa zoznamu profesijných akademických a vedeckých mien na štúdiách (základné akademické/špecializované odborné štúdiá) v rozsahu minimálne 240 ESPB bodov podľa predpisov, ktorými sa reguluje vysokoškolské vzdelanie od 7. októbra 2017; na štúdiách v rozsahu minimálne 240 ESPB bodov podľa predpisov, ktorými sa regulovalo vysokoškolské vzdelanie od 10. septembra 2005 do 7. októbra 2017; na základných štúdiách, ktoré trvajú najmenej štyri roky, podľa predpisov, ktorými sa regulovalo vysokoškolské vzdelanie do 10. septembra 2005.
 4. dva roky pracovnej skúsenosti na redaktorských alebo novinárskych prácach;
 5. znalosť slovenského a srbského jazyka a žiaduca je znalosť jedného cudzieho jazyka;
 6. zmysel pre tímovú prácu, iniciatívnosť a komunikačné schopnosti;
 7. ovládanie práce na počítači – MS Office (Word, internet).

 

Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

1.      podpísaná prihláška, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska na území Republiky Srbsko, telefonický kontakt, e-mailovú adresu;

 1. životopis s odkazmi o doterajšej pracovnej skúsenosti;
 2. osvedčenie o štátnej príslušnosti – originál alebo overená fotokópia;
 3. overená fotokópia osobného preukazu alebo prečítaný biometrický osobný preukaz;
 4. výpis z matriky narodených – originál alebo overená fotokópia;

6.      diplom, ktorým sa potvrdzuje získané vysokoškolské odborné vzdelanie – originál alebo overená fotokópia;

 1. originál alebo overená fotokópia dôkazu o dvoch rokoch pracovnej skúsenosti na redaktorských alebo novinárskych prácach (potvrdenia, uznesenia, zmluvy a iné akty, z ktorých sa môže určiť, že kandidát má žiaducu skúsenosť);
 2. doklad vzdelávacej ustanovizne alebo jazykovej školy (osvedčenia, potvrdenie, diplom a pod.) ako dôkaz, že kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk, alebo znalosť slovenského jazyka kandidáta bude prípadne zistená počas rozhovoru kandidáta s komisiou;
 3. dôkaz o znalosti práce na počítači (uznesenia, certifikáty, potvrdenia a tomu podobné);
 4. potvrdenie zo súdu, že kandidát nebol trestne stíhaný, že sa proti kandidátovi nekonalo žiadne vyšetrovanie ani trestné konanie (potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa zverejnenia tohto súbehu).

 

S kandidátmi, ktorí spĺňajú formálne podmienky, sa realizuje praktická previerka vedomostí a zručností (ústne a v písomnej podobe) a znalosť slovenského a srbského jazyka v miestnostiach Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, Bulvár oslobodenia č. 81/V, Nový Sad.

 

Súbeh bude otvorený 15 dní odo dňa zverejnenia, od 8. augusta do 23. augusta 2020 (respektíve do 24. augusta – v prvý pracovný deň).

 

Prihlášky s potrebnými dokladmi o spĺňaní podmienok na súbeh treba doručiť osobne alebo zaslať v písomnej podobe na adresu: NVU Hlas ľudu, 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V, s poznámkou: Pre súbeh na novinára redaktora novín Hlas ľudu – neotvárať.

 

Doklady musia byť v origináli alebo v overenej fotokópii.

 

Neúplné a oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Informácie o súbehu sa môžu dostať na tel. číslo: 021/47-20-840 každý pracovný deň.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs