Vojvodinské plány – európske štandardy

4.feb 2014

Vojvodinské plány – európske štandardy

Branislav Bugarski

Branislav Bugarski

Z VEREJNEJ ROZPRAVY O NÁVRHU PROGRAMU ROZVOJA AP VOJVODINY

„Obyvatelia Vojvodiny, rozvoj infraštruktúry, trvalo udržateľný ekonomický rozvoj a inštitúcie sú štyri priority rozvoja AP Vojvodiny v priebehu rokov 2014 – 2020,“ vyhlásil na záverečnej verejnej rozprave o Návrhu programu rozvoja AP Vojvodiny 2014 – 2020 s akčným plánom pre realizáciu priorít rozvoja pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski. Záverečná verejná rozprava prebiehala vo štvrtok 30. januára v Novom Sade.

Plán rozvoja je prevažne zameraný na vzdelávanie obyvateľov na dedinách a zlepšenie kvality ich života, na podporu zamestnávania osôb, ktoré zostali bez práce, a otváranie nových pracovných miest, podporu turizmu v rurálnych oblastiach, zlepšenie nakladania s odpadom…

„Pre program rozvoja Vojvodiny, ktorým sa reguluje časť regionálneho rozvoja a definujú priority AP Vojvodiny, sú určené investície vo výške 900 miliónov eur, ktoré budú vyčlenené z Európskej únie, republiky a Pokrajinského sekretariátu pre financie a Rozvojového fondu Vojvodiny. Tým sa dosiahnu lepšie socioekonomické výsledky v celej pokrajine a domáce predpisy a systém sa prispôsobia štandardom Európskej únie,“ povedal pokrajinský tajomník a doložil, že z predchádzajúcich verejných rozpráv sa uzavrelo, že lokálne samosprávy pozitívne prijali návrh programu. Podľa jeho slov do 1. januára 2015 všetky lokálne samosprávy vo Vojvodine musia vypracovať stratégiu rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. „Vzhľadom na to, že od budúceho roku budeme mať projektované rozpočtovanie na úrovni celého štátu, prostredníctvom tohto dokumentu začneme budovať systém, a preto si musíme určiť aj niektoré ciele. Týmto dokumentom po prvýkrát so susednými štátmi projektujeme cezhraničnú spoluprácu v súlade s našimi potrebami.“

Návrh programu rozvoja predstavila riaditeľka Agentúry pre regionálny rozvoj Vojvodiny Valentina Ivanić. Porovnala rozvojovú úroveň všetkých vojvodinských regiónov a poukázala na rozdiely medzi regiónmi, ktoré by sa, ako niekoľkokrát zdôraznila, mali prekonať práve uplatňovaním definovaných priorít v rozvojovom pláne.

Verejné rozpravy prebiehali od 20. decembra minulého roku, na ktorých predstavitelia pokrajinských orgánov, verejných služieb, lokálnych samospráv, združení zamestnávateľov a iní mohli pripomienkovať návrh programu a po poslednej verejnej rozprave Pokrajinský sekretariát pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu spolu s Agentúrou pre regionálny rozvoj AP Vojvodiny vypracuje konečný návrh, ktorý bude postúpený na pokrajinské Zhromaždenie na schválenie.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs