Vrany rozvlnili hladinu

18.mar 2015

Vrany rozvlnili hladinu

ZO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA OBCE ALIBUNÁR

Na úvod 30. zasadnutia Zhromaždenia Alibunárskej obce, ktoré bolo v pondelok 16. marca, výborníci do Obecnej rady zvolili Ivana Đokića z Banátskeho Karlovca a ihneď potom schválili aj prvý tohtoročný opravný rozpočet, ktorým je iba zladená klasifikácia jednotlivých položiek a určený iný účel jednotlivých prostriedkov.

Pôvodným rozpočtom je o. i. zaplánovaná kúpa auta pre policajnú stanicu a teraz je stanovené, že tými prostriedkami sa vylepší technická vybavenosť policajnej stanice v Alibunári. Okrem toho vykonané sú aj určité zmeny pri prostriedkoch určených pre turistickú organizáciu.

Veľký kŕdeľ vrán v parku v strede Alibunára strpčuje život občanom

Veľký kŕdeľ vrán v parku v strede Alibunára strpčuje život občanom

Pozornosť výborníkov upútalo aj rozhodnutie o komunálnom poriadku a úprave, ktorým sú dopodrobna určené podmienky a spôsob údržby a zveľadenia čistoty verejných plôch, komunálnych objektov a zariadení vystavaných na verejných plochách. Cieľom takého rozhodnutia je zlepšenie hygieny a vzhľadu osád na území obce. Tieto práce sú zverené verejnému komunálnemu podniku. Novinkou je, že je predvídaná úprava a údržba uličnej kanálovej siete, čo je zvlášť významné z aspektu prevencie pred záplavami v prípade výdatných spŕšok.

Predvídané je aj predbežné plánovanie kultúrnych a zábavných podujatí. V prípade, ak podujatie prebieha na verejnej ploche, musia byť plánované miesta pre rôzne druhy stánkov, ich napojenie sa na elektrickú sieť, ako aj spôsob údržby čistoty počas a po ukončení podujatia. V súvislosti s tým výborník LSV Aurel Murgu nastolil vleklý problém parku v strede Alibunára, v ktorom sa hniezdi veľký počet vrán, ktoré na chodníkoch a autách na parkovisku zanechávajú nepríjemné stopy, a pritom odpútajú ľudí, aby sa prechádzali parkom, keďže vždy jestvuje možnosť, že na nich spadne vtáčí výkal. Nastolil aj riešenie problému veľkého počtu túlavých psov. Vyvolalo to reakciu najprv predsedu zhromaždenia Predraga Belića, ktorý konštatoval, že obec môže riešiť to, čo je v jej kompetencii, ale proti zákonu a rozhodnutiu štátnych orgánov nemôže, a tak nemôže proti vtákom, ktoré sú chránené zákonom, a nesmú zabíjať ani túlavých sov. Bolo počuť aj mienky, že proti vranám možno iba angažovaním dravých vtákov, ale to je príliš drahé. Odznela aj informácia, že sa proti túlavým psom bojuje tak, že sa oni chytajú, sterilizujú, očkujú, označujú a vrátia. Tým spôsobom v uplynulom období zamedzili reprodukciu 90 psov. Útulok pre psov, ako možné riešenie tohto problému, je však príliš drahý variant. Bez polemiky však neprešlo. Pokým Aurel Murgu zazlieval vládnucej väčšine, že neznesie kritiku a dobromyseľné sugescie, výborník a pokrajinský poslanec z radov SNS Nedeljko Konjokrad vytýkal svojmu opozičnému kolegovi, že iba kritizuje, a pritom nevidí, že sa niečo aj podniká.

V pokračovaní výborníci schválili aj viacero rozhodnutí týkajúcich sa spájania štyroch komunálnych podnikov do jedného, lokálny akčný plán zamestnávania, akčný plán pre mladých a iné aktá a medzi nimi aj rozhodnutie, ktorým anulovali rozhodnutie o vracaní pasienkov dedinám na používanie. Aurel Murgu na úvod zasadnutia navrhol, aby toto rozhodnutie bolo vyradené z rokovacieho programu a aby sa, ako povedal, „dedinám neodoberal ich posledný dych“. Tajomníčka zhromaždenia Biljana Vragovićová však vysvetlila, že Zákonom o poľnohospodárskom pozemku je určené, že celková poľnohospodárska pôda, vrátane aj pasienkov, je výlučne v príslušnosti Ministerstva poľnohospodárstva. Rozprava o tejto otázke sa však zviedla na (ne)fungovanie miestnych spoločenstiev. Výbornícka väčšina schválila rozhodnutie v navrhnutom znení a tým fakticky dedinám odobrala právo používania pasienkov. Čas ukáže, čo to bude znamenať pre dobytkárov, ktorí na tých pasienkoch pásavajú svoj dobytok.

Vladimír Hudec

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs