Vydania VAVU v rokoch 2011 – 2012

19.apr 2013

V priebehu posledných dvoch rokov Vojvodinská akadémia vied a umení vydala desať nových kníh.

V rámci Edície Doktorské dizertácie v roku 2011 (ako jej 6., resp. 7. zväzok) vyšli habilitačné práce AΓΩΝ. Kult hrdinského súťaženia (AΓΩΝ. Kult herojskog nadmetanja, s. 144) Dragana D. Tasića a Kritika politiky a fenomenológie videohier (Kritika politike i fenomenologije video-igara, s. 224) Manojla Marovića. V nasledujúcom roku tiež vyšli dve knihy v tejto edícii (ako jej 8., resp. 9. zväzok): Maďarská politická verejná mienka a srbská otázka na Balkáne v rokoch 1903 – 1914 (Mađarsko političko javno mnjenje i srpsko pitanje na Balkanu 1903 – 1914, s. 216) nebohého Pála Tibora a „Volebné revolúcie” v bývalých socialistických štátoch („Izborne revolucije“ u bivšim socijalističkim državama, s. 392) Borisa Vargu. Všetky štyri knihy vyšli za podpory Fondu akademika Bogomila Hrabaka.

Spolu s Inštitútom pre roľníctvo a zeleninárstvo táto akadémia vydala roku 2011 aj monografiu Ekologické a fyziologické aspekty kyslého prostredia: pôda, rastliny a mikroorganizmy (Ekološki i fiziološki aspekti kisele sredine: zemljište, biljke i mikroorgamizmi, s. 200) akademika Rudolfa Kastoriho a Nady Miloševićovej a ako svoje vlastné vydanie aj monografiu Formovanie práva Rímskej ríše a neskoré rímske zákonodarstvo, Harmonizácia práva i utváranie jednotného právnického zriadenia v priebehu rímskych dejín (Formiranje prava Rimske imperije i pozno rimsko zakonodavstvo, Harmonizacija prava i stvaranje jedinstvenog pravnog poretka u toku rimske istoriije, s. 310) Magdolny Sičovej (Sűcs Magdolna). V roku 2012 vyšla Ročenka (Godišnjak, s. 152) akadémie za rok 2011, kniha Dejiny Slovenska (Istorija Slovačke, s. 300) Dušana Kováča, historika zo Slovenska, ďalej spolu s Vydavateľstvom Ruske slovo štúdia Ďura Papharhaji od ruralizmu po populizmus (Дюра Папгаргаї од рурализма по популизем, s. 148) akademika Julijana Tamaša a tiež 5. zväzok v Edícii Inauguračné prejavy: štúdia Integrálne, optimálne a udržateľné spravovanie odpadu – urbánny metabolizmus (Integralno, optimalno i održivo upravljanje otpadom – urbani metabolizam, s. 144) akademika Milorada Miloradova (tento inauguračný prejav odznel 7. decembra 2011).

V. H.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs