Vymenovali členov výkonnej rady a výborov NRSNM

30.dec 2014

Vymenovali členov výkonnej rady a výborov NRSNM

Z 3. ZASADNUTIA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY V BÁČSKOM PETROVCI

Z tretieho zasadnutia NRSNM v Petrovci (foto: K. Gažová)

Z tretieho zasadnutia NRSNM v Petrovci (foto: K. Gažová)

Ústrednými bodmi 3. schôdze NRSNM bolo schválenie rokovacieho poriadku , vymenovanie členov výkonnej rady a štyroch výborov NRSNM. Zasadnutie absolvovali v piatok 26. decembra v zasadačke Obce Báčsky Petrovec za prítomnosti 19 členov NRSNM, lebo členovia volebnej listiny Slováci vpred! – Pavel Surový sa schôdze nezúčastnili. Zaslali dopis, v ktorom svoju neprítomnosť opodstatnili tým, že sa zasadnutie NRSNM konalo práve v 2. slávnosť vianočnú – na Štefana, ako aj tým, že boli odmietnuté zlepšovacie a pozmeňovacie návrhy tejto volebnej listiny k návrhom a zmenám Štatútu NRSNM.

Návrh rokovacieho programu NRSNM prítomným opodstatnil  Vladislav Tárnoci, jeden z právnikov, ktorí návrh vypracovali. Medziiným zdôraznil, že  v novom návrhu  je asi o článkov viacej ako v doterajšom. Navrhnuté zmeny sú v súlade s novým zákonom a štatútom, ktorý NRSNM schválila na minulom zasadnutí. Nový rokovací program členovia rady bez diskusie schválili.

Nasledovala voľba predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady NRSNM. Na post predsedníčky Výkonnej rady zvolili Katarínu Melegovú-Melichovú, podpredsedami tohto orgánu sa stali Martin Zloch a Pavel Marčok.

Za členov Výkonnej rady NRSNM vymenovali Zuzanu Lenhartovú (pre vzdelávanie), Jarmilu Bohušovú (pre kultúru), Annu Chrťanovú – Leskovac (pre informovanie) a  Jána Paula (pre úradné používanie jazyka a písma). Toto rozhodnutie podporila jedna tretina členov NRSNM.

Po schválení rozhodnutia o počte členov výborov  vymenovali predsedov výborov a ich členov a to Jána Slávika – Výbor pre kultúru (má predsedu, podpredsedu a 9 členov), Jána Brnu – Výbor pre vzdelávanie (má predsedu, podpredsedu a 9 členov), Annu Jaškovú – Výbor pre informovanie (má predsedu, podpredsedu a 7 členov)  a Branislava Kulíka – Výbor pre úradné používanie jazyka a písma (má predsedu, podpredsedu a 7 členov).

—————————————————————————————————————————————–

Výbor pre vzdelávanie

Podpredsedom VPV je Ladislav Petrovič a členovia sú Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Samuel Čelovský, Mária Andrášiková, Božena Levárska, Pavel Rohárik, Anna Šilerová, Viera Tomanová a Gabriela Gubová Červená

Výbor pre kultúru

Podpredsedom VPK je Michal Ďurovka a členovia Anna Medveďová, Juraj Súdi, Viera Miškovicová, Valentín Michal Grňa, Martin Prebudila, Vladimír Valentík, Aleksander Bako, Ján Agársky a Jarmila Stojmirovićová.

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Podpredsedníčkou VPÚPJP je Jarmila Agárska a členovia sú Jarmila Šprochová Beličková, Eva Petrášová, Erka Viljačiková, Lýdia Karkušová, Katarína Rašetová, Jaroslav Javorník a Žeľko Čapeľa

Výbor pre informovanie

Podpredsedom VPI je Oto Filip a členovia sú Svetlana Surová, Milina Florianová, Viera Dorčová Babiaková, Ján Balca, Jarmila Hromčíková, Anna Simonovićová a Vladimíra Dorčová-Valtnerová* .  

—————————————————————————————————————————————–

Na záver schôdze odznel Návrh na periodický plán príjmov a výdavkov na obdobie január – marec 2015, ktorý opodstatnila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová – Makanová, ako aj informácia o spolupráci národnostných rád s Ústavom pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, ktorú podala koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová.

*Na margo nového zloženia Výboru pre informovanie, do ktorého na poslednej schôdzi NRSNM ako členku zvolili aj Vladimíru Dorčovú-Valtnerovú, zodpovednú redaktorku Hlasu ľudu dodávame, že aktuálna šéfredaktorka jediného slovenského týždenníka v Srbsku v uplynulý víkend v písomnej forme podala demisiu na členstvo vo VPI NRSNM, v ktorej sa, okrem iného, uvádza:

“Keďže v súčasnosti zastávam funkciu zodpovednej redaktorky nášho jediného týždenníka Hlas ľudu, som toho názoru, že zachovať, či rozvíjať objektívne novinárstvo v našom časopise môžeme iba vtedy, keď vlastným príkladom členom redakcie, čitateľom a širšej odbornej verejnosti ukážeme, že sa ozajstne zasadzujeme za objektívne informovanie, na ktoré nemajú vplyv žiadne politické (v najširšom možnom zmysle slova politika) činitele. Obávam sa, že moje prípadné členstvo vo Výbore pre informovanie NRSNM by mohlo verejnosti poslať mylný, či chybný signál, že na redakčnú politiku vplýva vonkajší činiteľ, čiže zakladateľ. V zmysle úprimného zasadzovania sa za pravdivé, objektívne, ale aj kritické novinárstvo a v zmysle uctievania si novinárskeho kódexu, písaných, ale aj nepísaných novinárskych pravidiel a mravných hodnôt, ktoré sú bytostne vo mne zákódované a týkajú sa žurnalistiky, bez žiadnych vonkajších nátlakov sa vzdávam členstva vo Výbore pre informovanie.”

Katarína Gažová

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs