Vzácne príklady dobrej praxe

21.jún 2016

Vzácne príklady dobrej praxe

 

26porada vcielka2

Diskusia na záver osožného stretnutia

Dnes Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny usporiadalo jednodňovú poradu pre vzdelávacie ustanovizne Obce Báčsky Petrovec v priestoroch Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci.

Prítomných na porade privítali Božena Levarská, predsedníčka združenia vychovávateľov a riaditeľka PU Včielka Zuzana Pašićová.  Lektorkami porady boli predstaviteľky Školskej správy Nový Sad Vesna Radulovićová a Sonja Miladinovićová a ďalšie odborníčky.

Z prednášky pedagogickej poradkyne Sonje Miladinovićovej

Z prednášky pedagogickej poradkyne Sonje Miladinovićovej

Porada bola hlavne zameraná na tému Tranzícia dieťaťa – v ústrety potrieb dieťaťa / žiaka a zúčastnili sa jej všetky úrovne vzdelávania Obce Báčsky Petrovec, počnúc od predstaviteľov predškolskej ustanovizne, základných škôl, strednej školy, predstavitelia interresornej komisie obce, združenia, ktoré majú v rámci svojej činnosti deti s osobitnými potrebami, predstavitelia rodičov, odborní spolupracovníci zo škôl, riaditeľky a pedagogickí zamestnanci.

Božena Levarská ako pozitívum porady zhodnotila to, že boli uvedené príklady z praxe, na základe ktorých prítomní mohli získať vzácne pokyny pre budúcu prácu a to už v nasledovnom školskom roku.

Sonja Miladinovićová, pedagogická poradkyňa Školskej správy Nový Sad, v závere porady poukázala na nevyhnutnú potrebu zapájať aj deti s osobitnými potrebami postupom inklúzie do ustanovizní vzdelávania, lebo iba tak sa dosahujú pozoruhodné pokroky v ich rozvoji.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs