Zasadá Zhromaždenie mesta Nový Sad

9.jún 2017

Zasadá Zhromaždenie mesta Nový Sad

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad, ktoré ešte stále trvá, náležitú pozornosť venovali sieti ustanovizní predškolskej výchovy a vzdelávania.

Prvýkrát sa hlasovalo novým spôsobom

Na začiatku zasadnutia odmietli návrh opozičnej skupiny DS, aby sa rokovalo o stave a dlhoch SPENS, ktoré prevyšujú hodnotu tohto objektu.

Keď ide o rozčlenenie PU Radosno detinjstvo na osem predškolských ustanovizní zdôvodnenie podal Vladimir Jelić, člen Mestskej rady pre vzdelávanie.

Ako povedal, namiesto PU Radosno detinjstvo od 1. januára 2018 bude osem predškolských ustanovizní rozdelených podľa teritoriálneho princípu. Podľa slov V. Jelića, vyplýva to zo zákona, podľa ktorého predškolská ustanovizeň môže mať najviac 100 vzdelávacích skupín a Radosno detinjstvo ich má 663.

Výborníci z radov opozície kritizovali tento návrh a vidia v tom spôsob, ako si vládnuce strany rozdelia nové riaditeľské kreslá.

Ako však hovorí V. Jelić k tomu nepríde, lebo sa jestvujúce kádre rozmiestnia a nebudú zamestnávať nových ľudí. Namiesto doterajších 10 vedúcich jednotiek bude 8 riaditeľov.

Na zasadnutí bolo počuť, že platy riaditeľov (okolo 50 tisíc dinárov) budú o 20 percent vyššie od platov vedúcich jednotiek. Avšak pracovné miesto vedúci jednotiek viacej nebude existovať nuž sa vytvorí fond na platy riaditeľov. Tých vymenujú po vypísaní verejných súbehov.

Začne s prácou Centrálna kuchyňa

Člen Mestskej rady pre vzdelávanie ešte spomenul, že po reforme očakávajú, že listín čakania na prijatie detí do predškolských ustanovizní viacej nebude.

Tiež očakávajú, že začne s prácou Centrálna kuchyňa v Ulici Privrednikovej b. č., ktorú začali budovať ešte v roku 2011. Mesto a pokrajina na zakončenie tohto objektu vyčlenia po 50 miliónov dinárov.

Na dnešnom zasadnutí

Z radov opozície boli pripomienky aj na skutočnosť, že spomenutý zákon, podľa ktorého plánujú rozdeliť Radosno detinjstvo, datuje z roku 2010 a doteraz sa na tomto pláne nič nepodnikalo.

Tiež pripomienkovali, že istotne príde k dodatočnému zamestnávaniu, lebo nejde iba o 8 riaditeľov, ale aj 8 dozorných rád a finančných služieb.

Okrem tohto bodu výborníci dnes rokovali o návrhoch stredodobých a dlhoročných plánov podnikateľskej stratégie mestských podnikov Put, JGSP a Parking servis.

Tiež analyzovali tohtoročné programy práce zdravotných ustanovizní.

Toho času sa hovorí o vlaňajšom podnikaní a činnosti kultúrnych ustanovizní. Medziinými aj o práci KC Kysáč v roku 2016.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs