Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

20.mar 2018

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

Výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec včera na prvom tohtoročnom a 18. v poradí zasadnutí rozoberali až 38 bodov. Najviacej pozornosti venovali predaju nehnuteľností z verejného vlastníctva obce (byty a stavebné pozemky) a tiež možnostiam iniciátivy zmien názvov ulíc a námestí na území tejto obce.

Diskúsia predsedu obce Srđana Simića

Predaj nehnuteľností

Keď ide o nehnuteľnosti z verejného vlastníctva obce je ich v ponuke na predaj 21. Z toho je 15 bytových jednotiek a ostatné sú stavebné pozemky. Výborníci diskutovali o tom, že tie nehnuteľnosti nie sú legalizované a kládli otázku, ako sa potom môžu predávať. Náčelníčka obecnej správy Milina Labáthová vysvetlila tlmočenie právneho zástupcu obce, že po kúpe si nehnuteľnosti majú legalizovať noví majitelia.

Výborníci sa zaujímali na aké účely budú použité prostriedky z predaja týchto nehnuteľností a odpoveď dal predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić, že na dva základné účely: vracanie prostriedkov samozdanenia a na obecné projekty.

Zmena názvov ulíc a námestí

Značná časť zasadnutia ZO bola venovaná uzneseniu o určovaní názvov ulíc, námestí na území obce. Vysvetlené bolo, že iniciatívu na takú zmenu môže podať miestne spoločenstvo, päť percent voličov alebo jedna tretina výborníkov ZO. Výborník Pavel Marčok podal amandement, aby sa tretia možnosť, teda jedna tretina výborníkov ZO zrušila. Tento amandement výborníci hlasovaním schválili.
Správy o minuloročnej práci a hospodárení a plány na tento rok podali ustanovizne, inštitúcie, podniky a rady z územia obce, tiež všetky štyri miestne spoločenstvá a výborníci ich hlasovaním schválili.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs