Združovanie ako trend

5.mar 2013

Z pravidelného snemovania VMC v Novom Sade

Z VOJVODINSKÝCH HOSPODÁRSKYCH POHYBOV

Netreba byť pesimistom: keď na sklonku 2011 vznikla štartovacia čiara pre nehatený novodobý rozvoj vojvodinského kovospracujúceho úseku, bolo zaiste dosť neveriacich Tomášov, ktorí nad takýmito zámermi iba mávli rukou. Výsledky a doba ich dementovali.

Vojvodinské kovospracujúce odvetvie alebo Vojvodina Metal Cluster (VMC) založilo 56 podnikov a pätnásť inštitúcií ako podporovatelia. Dnes je v jeho radoch 110 členov: 90 podnikov a 20 podporovateľov – inštitúcií. Z toho je 86 percent z Vojvodiny, 12 percent z iných častí Srbska a dve percentá z EÚ. V posledný decembrový deň 2012 toto vojvodinské hospodárske odvetvie zamestnávalo 5 600 robotníkov a mohlo sa pochváliť celkovými príjmami v sume okolo 270 miliónov eur, z čoho hodnota exportu bola 79 miliónov eur.

Jadro jeho podnikateľskej filozofie je univerzálne platné: o trhu rozhoduje konkurencieschopnosť, o tejto zase zveľadenie inštitucionálnych kapacít, technologické inovácie, štandardizácia a certifikácia kvality, školenie zamestnancov, marketing, tempo a rozsah aplikovania európskych a svetových štandardov v podnikaní.

Združovanie je trend a jednotné nastupovanie hybnou silou napredovania. V znamení tejto premisy sa konalo i pravidelné zhromaždenie VMC vo veľkej sieni pokrajinského parlamentu, za účasti popredných činiteľov vojvodinskej administratívy. Tak predseda Zhromaždenia APV István Pásztor podčiarkol, že je kovospracujúci komplex tradične silným vojvodinským hospodárskym odvetvím a že sa v záujme spoločného dobra možno a treba povzniesť nad úzkymi záujmami, lebo sa len spätí stávame celkovo silnejšími a vplyvnejšími. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo Miroslav Vasin poukázal na potrebu zakladať klastre vo všetkých oblastiach vojvodinskej ekonomiky, podľa možností už v tomto roku, lebo nás takto rozkúskovaných cudzie veľké trhy vôbec nebudú brať do úvahy. Jeho kolega, pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski sa tiež zmienil o možnostiach vojvodinskej ekonomiky na cudzích trhoch, oznamujúc zároveň, že sa stratégia rozvoja APV bude zakladať na poľnohospodárstve, kovospracujúcom priemysle, energetike, strojníctve, úseku informačných technológií.

V tomto smere a duchu budú aj budúce, najmä tohtoročné aktivity vojvodinského kovospracujúceho odvetvia. A to znamená vznik celého radu nových rozvojových projektov: v oblasti novátorstva, projektovania a rozvoja súčasných výrobkov a služieb, štandardizácie a certifikácie, zadováženia nových vybavení, ekologickej výroby. Veď nielen železo, ale aj budúcnosť sa kuje za horúca.

                                                                                                      O. Filip


 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs