ZO Báčsky Petrovec: Anna Séčová-Pintírová nová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov

30.nov 2017

ZO Báčsky Petrovec: Anna Séčová-Pintírová nová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov

Možno symbolicky, práve včera 29. novembra v Petrovci zasadal lokálny parlament. Z radu bodov, ktoré analyzovali, výborníci osobitnú pozornosť venovali zmenám štatútu Verejného komunálneho podniku Progres, B. Petrovec, ako aj správam o uskutočnených voľbách v Báčskom Petrovci a v Maglići. Po odvolaní Pavla Čániho z funkcie riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov po vypršaní mandátu na vedúce miesto tejto inštitúcie v nadchádzajúcom štvorročnom období zvolili Annu Séčovú-Pintírovú     

Správu o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na obdobie január-september 2017 zhromaždenie obce schválilo bez diskusie. Tiež bol schválený Lokálny antikorupčný plan pre Obec B. Petrovec a založená Rada pre zdravie na obecnej úrovni.

Diskusia sa rozprúdila v bode o zmenách Štatútu VKP Progres. Riaditeľ Ljubomir Kabić v opodstatnení zmien povedal iba toľko, že ide o zosúladnenie štatútu s platným zákonom. Výborníci z opozície Miroslav Čeman, Pavel Marčok a Spasoje Prodanov sa dožadovali, aby konkrétne vysvetlil, o aké zmeny ide, lebo si to občania Petrovca a Kulpína zaslúžili.

Miroslav Čeman poukázal na to, že vlastne ide o pridanie nových služieb, ktoré bude vykonávať Progres. Podotkol, že ide o oblasti, ako sú gastronómia, obchod a podobné, čo by vôbec nemalo byť v doméne činnosti Progresu. Poukázal na to, že sa Progres v prvom rade má venovať vodovodu a čistej pitnej vode, tiež kanalizácii a podobným prácam, ktoré stagnujú.

Predseda obce Srđan Simić pochválil prácu Progresu a pozitívne zmeny vo fungovaní komunálneho podniku od príchodu nového riaditeľa na funkciu. Aj napriek úporným požiadavkam Pavla Marčoka, aby riaditeľ Progresu na tvári miesta vysvetlil zmeny v Štatúte VKP Progres nestalo sa tak, lebo predseda Zhromaždenia obce Petrovec Ján Šuľan vyhlásil koniec diskusie a nasledovalo hlasovanie. S osemnástimi hlasmi bol podporený tento bod.

V pokračovaní zasadnutia vymenovaná bola nová Komisia pre uskutočnenie komasácie v Petrovci. Výborníci sa dožadovali správy predošlej komisie a na novú komisiu bola pripomienka, že do nej sú navrhnutí poľnohospodári, ktorí doteraz neboli spokojní s postupom komasácie.

Medzi poslednými bodmi rokovania boli výsledky volieb do dvoch miestych spoločenstiev: B. Petrovec a Maglić. Vládnuca väčšina tvrdila, že voľby boli korektné a bez pripomienok a incidentov, kým opozícia o tom mala inú mienku.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs