Zo zasadnutia kovačického parlamentu

16.jún 2016

Zo zasadnutia kovačického parlamentu

Správy o práci a finančné správy za rok 2015 Verejných podnikov Relax, Naš stan a Direkcie pre výstavbu obce Kovačica boli časťou rokovacieho programu 3. zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica, ktoré sa uskutočnilo včera.

Schôdza bola miestami napínavá, do diskúsií sa najviac zapájali výborníci DS a SNS

Do diskusie sa najviac zapájali výborníci DS a SNS.

Na včerajšej schôdzi výborníci potvrdili mandát novému výborníkovi Stelianovi Balanovi z Uzdinu, kandidátovi z volebnej listiny Aleksandar Vučić-Srbsko víťazí, ktorého predtým uvoľnili z funkcie člena obecnej rady. Namiesto neho funkciu člena obecnej rady v nasledovnom štvorročnom období bude vykonávať Daniel Sekulić z Uzdina.

Najväčšiu pozornosť na tomto zasadnutí vyvolala Správa o záverečnom účte Obce Kovačica za rok 2015, ktorú odôvodnila Alžbeta Marková, vedúca obecného Oddelenia pre financie. O tom, ako i vykonanej revízii konsolidovaných finančných správ záverečného účtu Obce Kovačica za rok 2015, diskusiu, ktorá bola miestami náruživá, ale nevybočovala mimo hraníc slušnosti, viedli (zväčša) výborníci Demokratickej stranySrbskej pokrokovej strany. Vyčítali si hlavne jedni druhým, kto čo (ne)urobil a (ne)mal urobiť. V pokračovaní zasadnutia zvolili nového úradujúceho riaditeľa VP Naš stan v Kovačici. Namiesto Gorana Kostića z Crepaje, funkciu zverili Dariovi Bijeljaninovi z Kovačice. Na návrh komisie pre kádrové a administratívne otázky zelenú dali novým členom v správnej rade DK Michala Babinku v Padine, v Predškolskej ustanovizni Kolibrík v Kovačici a v dozornej rade VP Naš stan.

Výbor pre financie a rozpočet ZO Kovačica v nasledovnom mandátnom období budú zastupovať Vojislav Branković z Kovačice (predseda), Đorđeta Obađan z Uzdinu (zástupca predsedu) a členovia Zlatko Sianta z Kovačice, Šandor Matanović, Monika Kišová a Tijana Banová z Debeľače a Ján Hudec z Padiny. Do Výboru pre komunálne činnosti, urbanizmus a ochranu životného prostredia zvolili Jána Glózika z Kovačice (predseda), Živicu Bugarského z Crepaje (zástupca predsedu) a za členov: Miloša Savovića zo Samošu, Petera Arvaiho a Jovana Vlajnića z Debeľače, Petra Filipovića z Idvoru a Miša Bojkovského z Padiny. Komisiu pre vypracovanie návrhu ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskej pôdy na území obce Kovačica do roku 2017 tvoria Živojin Matejić, dipl. právnik z Crepaje (predseda) a členovia Draginja Nikolićová, dipl. právnička z Pančeva, Jozef Haviar, dipl. Ing. poľnohospodárstva z Kovačice, Miroslav Atanackov, dipl. geograf z Crepaje a Miroslav Pavlovski, geodetický technik z Opova.

K zmene prišlo aj v štábe pre mimoriadne situácie na území obce Kovačica. Novými členmi sú: Milan Garašević, veliteľ štábu, Ján Husárik, zástupca veliteľa, Jano Tomáš, náčelník a členovia Robert Mitevský, Laslo Jover, Zlatko Sianta, Dr. Dragan Josifović, Blažo Stojanovski, Vladimir Mađarev, Miloslav Chrťan, Jan Koreň, Dr. Đura Livius a Vladko Kuraj.

Väčšina kovačických výborníkov na zasadnutí, ktoré obsahovalo zhruba 37 bodov rokovacieho programu, schválila aj správy Verejných komunálnych podnikov Rad v Crepaji, Padina v Padine, Samoš v Samoši, Elán v Kovačici, Banát v Uzdine, Idvor v Idvore a 4. október v Debeľači. Zelenú dali aj správam domov kultúry Michala Babinku v Padine, Jožefa Atilu v Debeľači a 3. októbra v Kovačici, tiež kladné stanovisko dali aj minuloročnému riportu o práci Kultúrnej inštitúcie celoštátneho významu Mihajlo Pupin v Idvore, Galérie insitného umenia v Kovačici, Obecnej knižnice Kovačica, Turistickej organizácie obce Kovačica, Strediska pre sociálnu prácu Kovačica a miestnych spoločenstiev v Uzdine a Idvore.

                                                                                                    Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs