Zotavenie v nedohľadne?

26.mar 2013

Zo schôdze Sociálno-ekonomickej rady

POKRAJINSKÁ SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ RADA O HOSPODÁRSKYCH POHYBOCH

Je ozaj skutočne málo dôvodov, pre ktoré by sa dalo čakať, že tento ekonomický rok bude o čosi ľahší ako predošlý. Takmer všetky hospodárske indikátory sú v červenej zóne čísel, vo Vojvodine tiež dosť výraznej. Pokles priemyselnej výroby, nízka úroveň investičných aktivít, pokles exportu, deficit platobnej bilancie, prehĺbenie inflácie, zostrenie menovej politiky, stúpanie výšky dlhov, zlá poľnohospodárska sezóna spôsobená dlhým a výrazným suchom, rast cien potravín a svetových cien ropy, kríza likvidity, pokles dopytu a zamestnanosti… Načim vôbec viac dokladov tvrdenia, že zotavenie ďaleko a nádeje vysoko?

Pre všetko uvedené pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin neoplýva optimizmom pri pohľade na dni, týždne a mesiace pred nami. Lebo následky vlaňajšieho poľnohospodárskeho roka, kedy pokles tejto produkcie bol objemovo o viac ako dvadsať a podľa hodnoty takmer tridsať percent menší ako v roku 2011, sa plne prejavia len v mesiacoch pred nami. Na strane druhej, pokrajine ku cti slúži, že priemyselná výroba bola vlani o viac ako dve percentá vyššia než predvlani, ako i o niečo lepšie zahraničnoobchodné ukazovatele než tie na úrovni republiky. Povšimnutiahodné výsledky dosiahla produkcia gúm a plastov, kovových a farmaceutických výrobkov a odevných predmetov, neslávny rok zase mala výroba chemikálií a chemických výrobkov, nábytku, tabaku, kože, základných kovov. Celková hodnota tovarovej výmeny so zahraničím bola takmer desať miliárd dolárov, z čoho exportu 4,23 miliardy dolárov a dovozu 5,36 miliardy dolárov.

Správu o hospodárskych pohyboch január – december 2012, ktorú prezentoval predseda Hospodárskej komory Vojvodiny Ratko Filipović, na sesii konajúcej sa v Zhromaždení APV, členovia pokrajinskej Sociálno-ekonomickej rady schválili, v duchu už zaužívanej praxe, podstatou ktorej je, že sa aj na tejto rade rokuje o všetkých dôležitých ekonomických otázkach a problémoch.

Očakáva sa, že uvedená rada bude zasadať i o pár týždňov, keďže má zaujať stanovisko k Programu na zlepšenie stavu v oblasti hospodárstva, podnikateľstva a remeselníctva vo Vojvodine, o ktorom od konca minulého roku prebieha verejná rozprava. Celý rad osožných návrhov, podnetov a opatrení, vyplývajúcich z nej, by mal prispieť k tomu, aby dlho očakávané hospodárske zotavenie zajtra bolo predsa o čosi reálnejšie a bližšie ako je dnes.

                                                                                                        O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs