Súbeh na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu

5.jún 2021

Súbeh na vymenovanie riaditeľa NVU Hlas ľudu

Správna rada NVU Hlas ľudu v súlade s článkom 34 Štatútu NVU Hlas ľudu zverejňuje

 

S Ú B E H

na vymenovanie

RIADITEĽA NOVINOVO-VYDAVATEĽSKEJ USTANOVIZNE HLAS ĽUDU

V NOVOM SADE

na mandátne obdobie štyroch rokov

 

Kandidát na vymenovanie riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade okrem všeobecných podmienok určených zákonom musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:

– získané vysokoškolské vzdelanie na poli spolоčensko-humanitných vied,

– najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti v odbore,

– má mať aktívnu znalosť slovenského jazyka.

 

Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

1.podpísaná prihláška s adresou bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa,

  1. životopis s odkazmi o doterajšej pracovnej skúsenosti v odbore,
  2. osvedčenie o štátnej príslušnosti – originál alebo overená fotokópia,
  3. výpis z matriky narodených – originál alebo overená fotokópia,
  4. diplom / overená fotokópia na potvrdenie odbornej kvalifikácie,
  5. dôkaz o pracovnej skúsenosti v odbore – originál alebo overená fotokópia,
  6. doklad vzdelávacej ustanovizne alebo jazykovej školy (osvedčenia, potvrdenie, diplom a pod.) ako dôkaz, že kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk, alebo znalosť slovenského jazyka kandidáta bude prípadne zistená počas rozhovoru kandidáta so Správnou radou NVU Hlas ľudu,
  7. potvrdenie zo súdu, že kandidát nebol trestne stíhaný, že sa proti kandidátovi nekonalo žiadne vyšetrovanie ani trestné konanie (potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa zverejnenia tohto súbehu).

 

Okrem uvedených dôkazov kandidát musí:

  1. navrhnúť program práce NVU Hlas ľudu v písomnej podobe.

 

Súbeh bude otvorený 15 dní odo dňa zverejnenia – od 5. júna 2021 do 20. júna 2021, respektíve do 21. júna 2021, v prvý pracovný deň.

 

Prihlášky s potrebnými dokladmi o spĺňaní podmienok súbehu treba doručiť osobne alebo zaslať v písomnej podobe Správnej rade NVU Hlas ľudu, na adresu: NVU Hlas ľudu, 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V, s poznámkou: Pre súbeh na riaditeľa NVU Hlas ľudu – neotvárať.

 

Doklady majú byť v originálnej podobe alebo v overenej fotokópii.

 

Neúplné a oneskorené prihlášky sa nebudú rozoberať.

 

Informácie o súbehu sa môžu dostať na tel. číslo: 021/47-20-840 každý pracovný deň.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs