Aké sú problémy knihovníkov?

4.dec 2015

Aké sú problémy knihovníkov?

Komisia pre knižničnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes povolala slovenských knihovníkov do Báčskeho Petrovca.

Prvé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Knižnice v slovenských prostrediach v Srbsku a ich úloha v ochrane národnej identity práve doznelo vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

knihTuná sa zoskupilo viac ako 40 knihovníkov, ktorí pôsobia buď vo verejných alebo školských knižniciach.

Spoločne sa pokúsili zoznámiť sa s aktuálnym stavom knižníc, špecifikovať problémy v slovenskom knihovníctve a zodpovedať na aktuálne výzvy spoločnosti v rámci tohto odboru.

Po privítaní účastníkov a pozdravných príhovoroch hostí nasledovala pracovná časť tohto odborného stretnutia.

V rámci nej prítomní knihovníci, resp. knihovníčky, lebo ich bolo takmer v absolútnej väčšine, si vypočuli aký je stav v Knižnici na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

Zoznámili sa aj s fondmi v slovenskom jazyku v Knižnici Matice srbskej. Neskoršie si vypočuli o tom ako pracuje školská knižnica na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Na záver stručných prehľadov v rámci tohto stretnutia prácu troch knižníc v Kovačici, v Starej Pazove a v Petrovci predstavili ich riaditeľky.

Po kratšej diskusii prítomní knihovníci sa pokúsili zhrnúť svoje postrehy a skúsenosti aj do záverov, z ktorých by mala vyvodiť aj kvalitnejšie vzájomná spolupráca slovenských knižníc v Srbsku v budúcnosti.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs