AKTUÁLNE: Nenávratné prostriedky aj pre mladých poľnohospodárov

20.feb 2017

AKTUÁLNE: Nenávratné prostriedky aj pre mladých poľnohospodárov

V prvej polovici februára Vláda Srbska schválila Nariadenie, podľa ktorého bude na priame vyplatenie subvencií na rok 2017 vyčlenené 18,67 miliardy dinárov.

V tomto roku sa nezmenila výška prémie na mlieko, ktorá zostáva 7 dinárov za liter. Nezmenila sa ani suma podporných prostriedkov pre rastlinnú výrobu – 2000 din/ha plus 2000 din/ha za palivo. Najviac peňazí dostanú dobytkári. Novinkou je, že po prvýkrát podporné prostriedky dostanú aj mladí poľnohospodári z rurálnych oblastí.

kravyNovým Nariadením vlády je na prémie za mlieko určených 3,4 miliardy dinárov, pre rastlinnú výrobu 3,68 miliardy, na dotácie pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a rýb 5,2 miliardy dinárov. Stimul na chovný hovädzí dobytok je 25 000 din/kus a pre chovné ošípané 10 000 din/ks, pre chovné kozy a ovce 7 000 din/kus, sliepky od 60 do 100 din/kus, morky 300 din/kus. Zvyšuje sa aj podpora pre včelárov, konkrétne za jeden úľ zo 600 na 720 dinárov.

ovceSubvencie v tomto roku pokrývajú takmer kompletnú živočíšnu výrobu. Stimul sa bude dávať na kvalitné mliekové plemená kráv, kvalitné mäsové plemená (kravy aj býci), pre kravy určené na reprodukciu, taktiež pre plemenné ovce a baranov, kozy, capov, ošípané, telce, včely, sliepky, morky, ryby…

V roku 2017 ministerstvo poľnohospodárstva bude aktívne podporovať mladých farmárov najmä z okrajových a nerozvinutých oblastí. Stimul pre mladých poľnohospodárov do 40. roku života bude v maximálnej výške 10 000 eur, z ktorých 75 % bude nenávratná časť. Podmienkou je, že musia byť prihlásení v PIO fonde.

REGISTRÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO GAZDOVSTVA KAŽDÉ DVA ROKY

traktorV tomto roku je pre poľnohospodárskych výrobcov pripravená ešte jedna novinka. Na základe rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska registrované poľnohospodárske gazdovstvá, u ktorých nedošlo ku žiadnym zmenám, sa v tomto a budúcom roku nemusia znovu registrovať. Na základe analýzy bolo zistené, že len u veľmi malého počtu gazdovstiev, ktoré obnovujú registráciu každý rok, sa niečo zmenilo. Takže v roku 2017 a 2018 – ak nedošlo ku žiadnym zmenám – sa registrácia poľnohospodárskych gazdovstiev, ktoré sa už nachádzajú v registri, nemusí obnovovať.

Dnes máme v Srbsku 350 850 registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev. Týmto rozhodnutím ministerstva sa aspoň čiastočne pre poľnohospodárskych výrobcov zjednodušili povinnosti spojené s byrokraciou. Často sa stávalo, že poľnohospodár jednoducho zabudol registrovať svoje gazdovstvo, a následne stratil nárok na subvencie. Teraz sa to nemôže stať, pretože gazdovstvo, ktoré neprihlási zmeny, automaticky zostáva v registri poľnohospodárskych gazdovstiev a má nárok na subvencie.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs