Anna Tomanová Makanová nemieni podať demisiu na post predsedníčky NRSNM

9.máj 2017

Anna Tomanová Makanová nemieni podať demisiu na post predsedníčky NRSNM

“Demisiu na post predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny podávať nemienim.” Takto sa totiž začína odpoveď Anny Tomanovej Makanovej, predsedníčky NRSNM, na výzvu predáka politickej strany a člena NRSNM Pavla Surovéhoaby okamžite odstúpila, t.j. dala demisiu v NRSNM” z dôvodu  “nehospodárneho nakladania” s peniazmi daňových poplatníkov v NRSNM zo dňa 1. mája.

Tomanová Makanová v obsiahlej odpovedi, ktorú sme dostali na adresu redakcie Hlasu ľudu, uvádza, že “od samého založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (som) pracovala v súlade so zákonmi, ktorými sa upravuje oblasť menšinových práv v Srbsku, v súlade so schválenými finančnými plánmi NRSNM a plánmi a programami jej jednotlivých výborov”.

Predsedníčka NRSNM dodáva, že od založenia NRSNM v roku 2003 do roku 2010 sa tejto inštitúcii podarilo zrealizovať “viaceré projekty, ktoré zanechali trvalé stopy vo všetkých našich prostrediach. Samozrejme, tieto výsledky by nebolo možné dosiahnuť bez finančnej pomoci republikových a pokrajinských štátnych orgánov, ale i bez pomoci Slovenskej republiky. Osobitná vďaka patrí veľvyslancom Slovenskej republiky, a v období, o ktorom hovoríme ním bol Igor Furdík, ktorí s veľkým porozumením sledovali naše snahy a veľmi ochotne zabezpečovali tú tak nevyhnutnú pomoc.”

“Keď hovoríme o finančných prostriedkoch, ktoré boli potrebné na realizáciu všetkých projektov nemáme na mysli iba prostriedky, ktoré naše subjekty získali na súbehoch pokrajinských sekretariátov. Bolo potrebné zabezpečovať osobitné finančné prostriedky, ktoré sme neraz získavali len vďaka veľkej angažovanosti, lobovaniu a osobným vplyvom. To, že sme boli v pozícii takýmto spôsobom bojovať o naše záujmy, slovenskú národnostnú menšinu v istom slova zmysle zvýhodňovalo v porovnaní s inými menšinami v Srbsku”, prízvukuje Tomanová Makanová.

Tomanová Makanová sa zmienila aj o spolupráci s bývalým veľvyslancom Igorom Furdíkom, ktorému NRSNM a APV zorganizovali poľovačku na trofejného jeleňa ako rozlúčkový dar. “Počas svojho päťročného mandátu veľvyslanec Furdík nadväzoval, rozvetvoval a rozširoval spoluprácu so Srbskom, AP Vojvodinou, ale i s NRSNM. Bol našou nápomocnou rukou, dobrým poradcom a dobre vedel zvážiť a oceniť naše potreby a vždy bol ochotný lobovať pre nás aj keď ide o finančné prostriedky z Rozvojového fondu SlovakAid, aj keď ide o malé granty Veľvyslanectva SR v Belehrade. Vysoko oceňujeme predovšetkým jeho prínos k riešeniu kapitálnych projektov slovenskej menšiny v Srbsku.”

Tomanová Makanová uvádza, že “projektov, ktoré boli zrealizované s finančnou podporou Slovenskej republiky, z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, rozvojovej pomoci SlovakAid a malých grantov Veľvyslanectva SR v Srbsku bolo mnoho. Uvedieme iba niekoľko: Pamätný dom Martina Jonáša v Kovačici, kde Slovenská republika vložila 240.000,- eur, na rekonštrukciu budovy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci pri príležitosti 90. výročia založenia tejto ustanovizne bolo zabezpečené 213.000,- eur, Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici dostalo na účely rekonštrukcie objektu 13.000 eur, RTV OK v Kovačici získala kompletnú digitálnu techniku v hodnote 235.000 eur, Slovenská televízna redakcia verejného servisu získala kameru v hodnote 5.000,- eur.”

“Už len takéto letmé spočítanie hodnoty projektov, ktoré pomohol zrealizovať veľvyslanec Igor Furdík, spolu s tými, ktoré finančne podporila AP Vojvodina, nás oprávňuje tvrdiť, že NRSNM, využívajúc svoje oprávnenia, ktoré vyplývajú zo Zákona o národnostných radách národnostných menšín a v súlade so schváleným finančným plánom NRSNM na rok 2011 oprávnene ocenila prínos veľvyslanca Igora Furdíka, ako i všetkých tých pracovníkov pokrajinských a iných orgánov, ktorí svojou činnosťou a lobovaním prispeli k realizácii doteraz nevídaného množstva projektov zameraných na skvalitnenie postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.”, tvrdí predsedníčka NRSNM vo veci kritiky Pavla Surového a jeho výzvy, aby podala demisiu.

“Ako legálne a legitímne zvolená predsedníčka NRSNM v úplnosti si uvedomujem svoju zodpovednosť a pripravená som za každé svoje rozhodnutie a za každý skutok zodpovedať pred kompetentnými orgánmi a nie na platených tlačovkách a v médiách. Aj v prípade obvinenia z neúčelového míňania finančných prostriedkov NRSNM a kúpy špeciálnych odmien (zlaté medaily, náramky, náhrdelník, hodinky…) sme postupovali v súlade so schválenými plánmi a programami a finančným plánom NRSNM na rok 2011, ale i v súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, ktorý národnostným radám umožňuje udeľovanie ocenení, uznaní a darov. Vedomí tejto skutočnosti sme poskytli všetky doklady o kúpe týchto darov  aj napriek skutočnosti, že po uplynutí päťročnej zákonnej lehote NRSNM už nebola povinná tieto faktúry zachovávať vo vlastnom archíve,” uzaviera svoju odpoveď Tomanová Makanová.

Pavel Surový

Pripomíname, že na tlačovej konferencii, ktorá bola zorganizovaná počas posledného aprílového víkendu pre TV Petrovec, P. Surový obvinil A. Tomanovú Makanovú z neúčelového míňania finančných prostriedkov NRSNM v roku 2011 v prípade rozlúčkového daru pre vtedajšieho veľvyslanca SR v Belehrade Igora Furdíka, ktorý v tom roku končil misiu v Srbsku.

V písomnej odpovedi z NRSNM sa uvádza, že “rozlúčku s veľvyslancom a dary pre spolupracovníkov z verejných ustanovizní a APV, s ktorou rozlúčka bola spoločne usporiadaná, mala na starosti APV“.

V dopise NRSNM se taktiež píše, že “darom pre veľvyslanca bola poľovačka na trofejného jeleňa, slávnostná večera a ubytovanie pre pána veľvyslanca v lovisku počas poľovačky. Koľko to spolu vynášalo, Národnostná rada nemá údaje. Časťou NRSNM v tom boli špeciálne dary pre spolupracovníkov z APV a verejných ustanovizní, ktorí umožnili zorganizovať a realizovať poľovačku”.

Podľa naskénovaných faktúr, ktoré NRSNM poslala s dopisom, jedná sa o dary v hodnote 347-tisíc dinárov, kým podľa tvrdenia Surového ide o 407-tisíc dinárov, ktoré sa minuli na kúpu zlata, čo sa podľa údajov, ktoré zverejnila politická strana Slováci vpred, financovala z rozpočtu Výboru pre kultúru a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

Slováci vpred! zároveň vyzvali “členov z listiny Anna Tomanová Makanová – Slovenska Identita, Matica Slovenska – Za slovenskosť a Ligu Slovákov Vojvodiny, aby sa dištancovali od jej praktik a vyslovili jej nedôveru a odvolali ju z funkcie.”

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs