Beztak chudobní a čoraz chudobnejší

2.júl 2013

Na dvanástom zasadnutí Zhromaždenia obce Plandište v utorok 25. júna sa hovorilo hlavne o finančných a kádrových otázkach.

Budova lokálnej samosprávy v Plandišti

Budova lokálnej samosprávy v Plandišti

Najprv výbornícka väčšina (DS, SPS, LSV, LDP a jeden výborník SNS) schválila záverečný účet obecného rozpočtu, a potom aj prvý tohtoročný opravný rozpočet, či rebilanciu, ktorým je stanovené, že obecná pokladnica následkom zmenšeného prílevu prostriedkov bude chudobnejšia o 3,8 milióna dinárov. Vcelku sa očakáva, že sa do obecnej pokladnice vleje 441,8 milióna dinárov, avšak vzhľadom na oznámenie Ministerstva financií o možnosti zmenšenia transferových prostriedkov lokálnym samosprávam do konca roka možno očakávať ešte jeden opravný rozpočet. Novým rozvrhnutím rozpočtových prostriedkov pre výkonné a zákonodarné orgány je určených 2 milióny dinárov viac, lebo – ako vysvetlil vedúci rozpočtovej služby József Boros – túto položku zle vyplánovali, keďže výborníci namiesto diéty za účasť na zasadnutí teraz dostávajú  pravidelný mesačný príplatok. Na druhej strane na základe príkazu Ministerstva financií významne sú zmenšené prostriedky pre obecnú správu – o 53 miliónov dinárov, ktoré sú rozvrhnuté iným užívateľom rozpočtových prostriedkov.

V pokračovaní výbornícka väčšina schválila nové rozhodnutie o miestnych spoločenstvách, od ktorého sa o. i. očakáva, že odblokuje proces volieb v MS. V jednotlivých MS, medzi nimi aj v Hajdušici, členom rád dávno totiž vypršal mandát, ale sa voľby nového vedenia nemôžu uskutočniť, lebo sa spravidla kandidoval menší počet kandidátov než je to potrebné (dvojnásobne viac od počtu, aký sa volí). Novým rozhodnutím je určený menší počet členov miestnych správ, na základe čoho sa automaticky zmenšil aj počet potrebných kandidátov. Opozícia (URS) také riešenia podporila, avšak podala zásadné poznámky na niektoré ustanovenia, ktoré podľa jej mienky nie sú v súlade so zákonom o lokálnej samospráve. Vládnuca väčšina pripomienky neakceptovala a rozhodnutie schválila. Osobitným rozhodnutím je upravená aj oblasť odvádzania a prečisťovania odpadových a atmosferických vôd, schválená je správa o činnosti OO Červeného kríža, ako aj finančná správa a finančný plán Kultúrno-vzdelávacieho strediska Vuka Karadžića. Čulá polemika sa však rozprúdila pri bodoch venovaných kádrovým otázkam vo verejných podnikoch. Opozícia totiž mala poznámky na odbornosť kandidátov na členov Dozornej rady VKP Polet vzhľadom na to, že kandidáti – právnik a ekonóm nie sú, ako to zákon nakladá, odborníci v oblastiach, ktorými sa podnik zaoberá. Okrem toho v rozhodnutí o voľbe tohto orgánu nie je uvedené aj meno člena rady z radov zamestnaných, ale iba pripomienka, že tretieho člena zvolia zamestnanci, čo tiež podľa mienky opozície nie je v súlade so zákonom. Podobnú poznámku opozícia mala aj pri voľbe Dozornej rady novozaloženého VP pre stavebné pozemky, lokálne cesty a komunálnu výstavbu. Výborníci vládnucej väčšiny však tieto poznámky neakceptovali a rozhodnutie schválili.

vlh

 

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs