Správy a kanalizácia v popredí

2.júl 2013

Na rokovacom programe 12. zasadnutia báčskopetrovského lokálneho parlamentu, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 27. júna, bolo 23 bodov. Výborníci najviac diskutovali o prvých troch bodoch. Prvý sa vzťahoval na novelizáciu Štatútu Obce Báčsky Petrovec, kde bolo okrem iného navrhnuté, aby sa počet členov Obecnej rady zvýšil zo sedem na deväť, čo zdôvodnili aj potrebou uplatnenia princípu rodovej rovnosti. Väčšinou hlasov novelizácia bola schválená. Ďalší bod bol venovaný konsolidovanej účtovej závierke rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2012 a správe o realizácii uznesenia o obecnom rozpočte v roku 2012 s dôrazom na správu nezávislej revíznej inštitúcie, ktorá je – podľa slov predsedu ZO – kladná. Po dlhšej rozprave aj tento bod schválili. Nasledovalo rozoberanie Správy o výstavbe kanalizácie v miestnych spoločenstvách v obci. Za neprítomnosti úradujúceho riaditeľa VKP Progres Vladimíra Turana technickú stránku výstavby kanalizácie ozrejmil Jaroslav Spevák. Medziiným uviedol, že je kanalizácia v Petrovci realizovaná na 50 percent, o čom výborníci pochybovali. Keď ide o kanalizáciu v Kulpíne, sekundárna kanalizačná sieť je vystavaná, ale na ukončenie celej investície sú potrebné ďalšie prostriedky. O výstavbe kanalizácie v Maglići sa zmienil predseda Rady MS Maglić Rajko Perić, ktorý povedal, že sa táto investícia blíži ku koncu. Finančná správa o dlhoch k vykonávateľom prác na výstavbe kanalizácie podľa miestnych spoločenstiev tentoraz nebola pripravená, ale ju na niektorom z nasledujúcich zasadnutí podá úradujúci riaditeľ Progresu.

Ostatné body rokovacieho programu výborníci schválili bez diskusie. Tak schválili rozhodnutie o založení Rady pre sledovanie uplatňovania kódexu správania sa funkcionárov Obce Báčsky Petrovec, potom o sieti základných škôl so sídlom na území Obce B. Petrovec a o spôsobe a podmienkach subvencovania pobytu detí v Predškolskej ustanovizni Včielka v B. Petrovci. Zhromaždenie schválilo i správu o práci Rady pre rodovú rovnosť za rok 2012, správu o práci a finančnú správu za rok 2012 a plány práce na rok 2013: Múzea vojvodinských Slovákov, Informačného strediska Báčsky Petrovec, Slovenského vojvodinského divadla  a Turistickej organizácie Obce B. Petrovec. Na obdobie šiestich mesiacov na miesto úradujúceho riaditeľa Informačného strediska Petrovec vymenovali Jána Černáka. Za riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov na obdobie štyroch rokov vymenovali Pavla Čániho. Výborníci schválili správy o práci a aktivitách, ako aj finančné správy za minulý a plány práce na bežný rok všetkých štyroch miestnych spoločenstiev z územia obce. Zelenú dostali i rozhodnutia: o utvorení Komisie pre vymenovania Zhromaždenia obce B. Petrovec, o zmene formy organizovania spoločenského podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac Maglić na Verejný podnik pre KBP, ako aj o ďalšej novelizácii rozhodnutia o založení Verejného podniku pre KBP Progres Báčsky Petrovec. Zhromaždenie schválilo rozhodnutie o ustálení predbežného návrhu na uvedenie samozdanenia na území MS Hložany na obdobie od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018, ako aj o forme a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení. Záverom pozitívne posúdili správu o práci Policajnej stanice v B. Petrovci za rok 2012. V rámci posledného bodu 12. zasadnutia ZO odzneli výbornícke otázky.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs