Deň materinského jazyka v Šíde

26.feb 2015

Deň materinského jazyka v Šíde

Foto: Rádio Šíd

Foto: Rádio Šíd

Deň materinského jazyka si pripomenuli aj žiaci Gymnázia Savu Šumanovića v Šíde. Program venovaný tomuto dňu prebiehal v slovenskom, srbskom a rusínskom jazyku a odzneli aj state v rómskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Riaditeľka gymnázia Ljubica Radišićová v príhovore vyzdvihla význam tejto školy, v ktorej sa žiaci učia a zachovávajú svoj materinský jazyk a venujú sa aj vyučovaniu svetových jazykov. V pestrom programe, v ktorom sa predstavili recitátori, speváci a spevácke skupiny, časť programu pripravila aj Anna Kovárová, učiteľka slovenského jazyka.

Pozornosť bola venovaná aj našim tlačeným médiám, a tak Saňa Stupavská predstavila Hlas ľudu a Rovinu, Silvia Krošláková hovorila o časopise Vzlet a Ivana Kovačevićová predstavila detský časopis Zorničku. Početní návštevníci mali možnosť na slovenskom stánku prezrieť si naše časopisy a bližšie sa oboznámiť aj  s programom Rádia Šíd v slovenskej reči.

                                                                                   Stanislav Supavský

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs