Dočasná bodka za bydliskom múzea

14.nov 2013

Dočasná bodka za bydliskom múzea

Prezentácia múzea počká na lepšie časy – poznamenal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni

Prezentácia múzea počká na lepšie časy – poznamenal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni

V poradí 16. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo v utorok 12. novembra v Dome kultúry Michala Babinku v Padine. Členovia rady na tomto zasadnutí, okrem iného, rozanalyzovali problematiku sporných ústavnoprávnych otázok, ktoré súvisia so spochybnenými ustanoveniami Zákona o národnostných radách národnostných menšín. Zároveň predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Milina Florianová ozrejmila stanovisko výboru ohľadom situácie vo Verejnom servise Vojvodiny a návrhu Zákona o elektronických médiách a odzneli aj aktuálne informácie o zastavenom projekte Múzea vojvodinských Slovákov.

Možno najpálčivejší bod zasadnutia sa týkal práve (ne)realizácie projektu Múzea vojvodinských Slovákov. Národnostná rada na zabezpečení trvalého priestoru múzea pracovala štyri roky, avšak v blízkej dobe sa tento projekt nezrealizuje podľa očakávaných predstáv. I keď sa doriešilo aj stavebné povolenie a zabezpečili sa aj prostriedky zo Slovenskej republiky a z Ministerstva kultúry a informovania Srbska, plány zmarila reštitúcia. Ako informovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, dediči skladu, v ktorom by malo byť sídlo múzea, podali žiadosť o reštitúciu priamo v Belehrade, čím porušili zákon, keďže sa sklad vždy nachádzal v Petrovci a majiteľ nikdy nežil mimo územia Vojvodiny. Na prvé súdne rokovanie nepozvali zakladateľov múzea, čo vyústilo v „neúplnosť“ rozhodnutia, keďže sa v zápisnici neuvádza, že ide o projekt dvoch štátov, že objekt je pod ochranou Ústavu pre ochranu pamiatok Vojvodiny, a ani to, že do budovy už vložili prostriedky Slovenskej republiky a lokálnej samosprávy. Aj vojvodinská pobočka Agentúry pre reštitúciu dala tomuto projektu zelenú a neskoršie z Belehradu oznámili, že sa polovica objektu musí vrátiť. Druhá polovica patrí druhým dedičom, žijúcich na Slovensku, o ktorých sa nevie, či vôbec podali žiadosť o reštitúciu a či na to vôbec majú právo. Nevyriešené reštitučné nároky zatiaľ zastavili projekt a všetky prostriedky, ktoré dostali zo Slovenska, čiže 200-tisíc eur sa musí do konca roka vrátiť. Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni poznamenal, že aj napriek zlyhanej kapitálnej investícii múzeum spĺňa všetky plány a programy naplánované v rámci základnej činnosti. Možné alternatívy doriešenia problému ponúkol aj predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok, ale majitelia to odmietli. Tým sa nateraz kapitola doriešenia priestoru múzea uzaviera.

Z jednej strany sa niečo uzatvára, a zo strany druhej otvára, ale ani tie otázky nie sú v prospech slovenskej menšiny, ba ani menšín vôbec. Podľa slov tajomníka NRSNM Ladislava Čániho z podnetu viacerých subjektov pred Ústavným súdom Srbska otvorili otázku ústavnosti 14 ustanovení Zákona o národnostných radách národnostných menšín. „Z jednej strany odzneli vyčítania, že zákon málo ochraňuje národnostné menšiny, kým z druhej strany vytýkajú, že sa zákonom porušujú niektoré ustanovenia Ústavy Republiky Srbsko,“ povedal Čáni.

Situácia sa zdá byť viac než absurdná. Sporné ústavnoprávne oblasti sa o. i. týkajú otázok prevodu zakladateľských práv, kompetencií národnostných rád pri predbežnom schvaľovaní učebníc a spolupráce národnostných rád s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ktorou sa, podľa niektorých, narúša kompetencia štátu viesť zahraničnú politiku. NRSNM, ako aj iné národnostné rady, vyjadruje svoj nesúhlas nad pokusom o revíziu viacerých ustanovení Zákona o národnostných radách národnostných menšín zo strany Ústavného súdu. Po konštruktívnej diskusii sa dohodlo, že NRSNM oboznámi všetky patričné orgány s tým, že zákon o národnostných radách nie je v kolízii so stanoviskom Ústavného súdu. K tomu tvrdeniu doloží aj pozitívne zhodnotenie zákona vo forme uzáveru, ktorý budú prezentovať Koordinácii národnostných rád národnostných menšín a verejnosti.

Výbor pre informovanie zaujal stanovisko k situácii v pokrajinskom mediálnom verejnom servise RTV Vojvodina a k Návrhu zákona o elektronických médiách. O ohrození fungovania verejného servisu, menovite slovenských redakcií, výbor informoval srbského prezidenta, predsedov republikovej a pokrajinskej vlády, predsedu vojvodinského zhromaždenia, Radu Európy a iných. Pripomienky ohľadom Návrhu zákona o elektronických médiách zaslali na Ministerstvo kultúry a informovania, ktorými upozornili na to, že návrh je v rozpore so Zákonom o lokálnej samospráve, o rovnoprávnosti jazykov a písem atď.

Členovia Rady prerokovali aj návrh na člena Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Navrhli Vieru Benkovú, ktorá na tejto funkcii vystrieda zosnulého člena prof. Dr. Michala Týra, a schválili aj žiadosť o finančnú pomoc študentky študujúcej v Nitre.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs