Úradná návšteva Oddelenia slovakistiky v Novom Sade

14.nov 2013

OZNÁMENIE NRSNM

Delegácia NRSNM v zložení predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zuzana Lenhartová a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová dňa 7. novembra boli na úradnej návšteve na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade s cieľom nadviazať spoluprácu s touto vysokoškolskou ustanovizňou vo Vojvodine. V rozhovore s vedúcou katedry prof. dr. Jarmilou Hodoličovou, predsedom Komisie pre vysokoškolské ustanovizne VPV NRSNM prof. dr. Samuelom Čelovským a ich spolupracovníkmi sa zistilo, že slovakistická katedra zápasí s niektorými problémami, ktoré sa pokúsia doriešiť spoločnými silami s NRSNM. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny tohto roku už podala nápomocnú ruku menovanej katedre, keď finančne podporila vydanie študentského časopisu Čar(b)ológ. Zároveň sa viedli rozhovory o bližšej spolupráci medzi dvomi ustanovizňami a spoločnej účasti na rôznych projektoch, seminároch, stretnutiach a podobných podujatiach.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs