Gustáv Haška 1939 – 2013

14.nov 2013

Gustáv Haška  1939 – 2013

IN MEMORIAM

45smGustavHaska,Kulpin

Na večný odpočinok 28. októbra 2013 odišiel Kulpínčan, dobrý človek s veľkým Č, pán majster mäsiar Gustáv Haška. „Báči Gusti“, ako ho Kulpínčania zvykli oslovovať, sa narodil 30. augusta 1939 v Kulpíne. Základnú školu skončil v rodisku a potom sa vydal na mäsiarske remeslo. V roku 1964 si otvoril mäsiarstvo v Kulpíne a neskoršie aj v iných prostrediach. Neľahkému mäsiarskemu povolaniu sa naplno venoval celý svoj život. V rodinnom remesle Gustáva Hašku po jeho odchode do dôchodku ďalej pokračuje syn s rodinou. V oblasti remeselníctva bol pán majster Haška spoločensky aktívny, o čom svedčí aj to, že vykonával funkciu predsedu Obecného združenia remeselníkov v Báčskom Petrovci.

Angažoval sa aj na miestnej úrovni v Kulpíne, kde bol Gustáv Haška rad rokov členom vedenia Miestneho spoločenstva Kulpín a delegátom v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec. Jeho aktivita v rodnej dedine bola všestranná, ale najviacej bol angažovaný v Poľovníckom spolku Fazan v Kulpíne. Poľovníkom sa stal v roku 1963 a odvtedy aj jeho najaktívnejším členom. V dejinách kulpínskeho poľovníckeho spolku najdlhšie zotrval na poste predsedu a od roku 2007 sa stal jeho čestným predsedom. Za svoju čulú poľovnícku činnosť dostal početné uznania a najvyššie vyznamenanie Zlatý rad mu udelil Poľovnícky zväz Srbska. Jeho aktivita nevystala ani v Obecnom poľovníckom združení, v Poľovníckom združení Petrovec a v Poľovníckom zväze Vojvodiny. Taktiež bola pozoruhodná aj jeho práca vo vedení Futbalového klubu Kulpín. A nanajvýš dlhoročná nezištná podpora početným podujatiam a akciám spolkov a združení v Kulpíne a v jeho okolí. Jeho život bol všestranný, bohatý a vyplnený usilovnou prácou a láskou k svojim blížnym. Posledná rozlúčka s Gustávom Haškom bola vo štvrtok 31. októbra 2013 na cintoríne v rodnom Kulpíne.

Česť jeho pamiatke a nech mu je ľahká rodná kulpínska zem!

K. G.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs