Druhé októbrové zasadnutie lokálneho parlamentu Petrovec

18.okt 2019

Druhé októbrové zasadnutie lokálneho parlamentu Petrovec

Včera podvečer sa zišli výborníci Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec na ďalšom zasadnutí tohto telesa, aby predovšetkým rozobrali a schválili prvú opravu rozpočtu obce na rok 2019.

O prvom opravnom rozpočte výborníci Báčkopetrovskej obce málo diskutovali. Poznamenali iba, že je materiál pripravený k tomuto bodu rokovania nejasný a podobá sa tomu predošlému opravnému rozpočtu. Náčelníčka pre financie ako informoval predseda Zhromaždenia obce B. Petrovec Ján Šuľan pred zasadnutím oznámila svoju neprítomnosť na zasadnutí, takže o tomto bode nik bližšie neinformoval prítomných. Napriek tomu uznesenie o prvej oprave rozpočtu schválili.

Ďalší bod, ktorý vyvolal diskusiu výborníkov, bola Správa o práci Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci  Báčsky Petrovec, čiže v katastrálnej obci Kulpín. Správu zdôvodnila doterajšia predsedníčka spomenutej komisie Mária Ďurišová. Medziiným vysvetlila, že komisia pre komasáciu v Kulpíne 16. augusta 2019 skončila svoju prácu. Elaborát komasácie je zaslaný do ďalšieho postupu na previerku , ktorú má na starosti kataster.

V diskusii Spasoje Prodanov pochválil správu komisie ako dobre vypracovanú. Pripomenul, že postup komasácie v Kulpíne trvá už desať rokov a ešte stále je nie ukončená, pokiaľ občania nedostanú riešenia o vlastníctve pôdy. Podľa jeho mienky v postupe komasácie bolo veľa prázdnych krokov v období rokov 2016 – 2018. Preto sa pýtal, čo sa stalo a kto a kde urobil chybu, či je to vykonávateľ postupu komasácie v Kulpíne Map Soft alebo samotná komisia pre postup komasácie. Nakoniec odznela jeho otázka kto bude za to zodpovedať?

Mária Ďurišová vysvetlila, že sa nevie koľko záverečná časť komasácie bude trvať, ale komisia prácu ukončila. Správa komisie bola schválená. Následne predsedníčka Komisie pre postup komasácie v Kulpíne Mária Ďurišová na tomto zasadnutí podala demisiu na spomenutú funkciu zo zdravotných dôvodov. Jej demisiu bez diskusie schválili.

V rámci výborníckych otázok na záver zasadnutia sa hovorilo o tom, komu obec podelila 4 milióny dinárov vyhradených pre informovanie. Výborník Prodanov prečítal celý zoznam a poznamenal, že iba málo tunajších médií dostalo prostriedky (TV Petrovec, Nový Rádio Petrovec…). Tiež prečítal mená členov komisie, ktorá rozhodovala, komu dať prostriedky, čím sa do verejnosti dostala aj takýmto spôsobom správa, že to neboli ľudia z našej obce.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs