EUROKOMPAS 2014: O čom sa rokuje

17.jún 2014

EUROKOMPAS 2014: O čom sa rokuje

Z nedávnej konferencie o ľudských právach utečencov

Z nedávnej konferencie o ľudských právach utečencov

Napriek všetkým ťažkostiam, náročnosti a nárokom eurointegrácie, netreba sa diviť, prečo je európska perspektíva pre väčšinu krajín uchádzajúcich sa o členstvo tou správnou voľbou.

Vstup do Európskej únie prináša totiž celý rad hospodárskych a neekonomických výhod, oveľa menší počet rizík a nevýhod. No jasné je, že sú v najhoršej pozícii krajiny, neintegrujúce sa do únie. To znamená, že zostávajú v postavení tzv. tretej krajiny, čiže bez ekonomických a neekonomických výhod. Ich osudom sa nevyhnutne stáva izolácia, vypadnutie zo svetového globálneho trendu. Následkom je i strata trhov, pokles zamestnanosti a prosperity, nízka konkurencieschopnosť a následne zaostávanie podnikov. Jedným z dôsledkov je aj zabrzdenie prílevu priamych zahraničných investícií, nedostupnosť prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Všetko to vplýva i na občanov, najmä na mládež, zvlášť na ich životnú úroveň. Jasné je, v ktorom smere.

Cestou k lepšej budúcnosti je dostať sa medzi členské štáty, ktoré tiež museli zdolať neľahkú cestu predtým ako sa stali usporiadanými európskymi spoločnosťami. Ako je už konštatované, krajina uchádzajúca sa o členstvo musí nielen prijať, ale aj realizovať a uplatniť všetky platné pravidlá a zákony EÚ (acquis communautaire –  právne normy), ktoré sú korpusom spoločných práv a záväzkov, jednotných pre všetky členské štáty únie. Tento korpus nie je statický, ale je poznačený evolúciou a obsahuje niekoľko segmentov. V prvom rade primárne zákonodarstvo, teda zmluvy a všeobecné právne zásady. Na druhom mieste zákony schválené počas uplatnenia zmlúv, ako i súdnu prax Súdu spravodlivosti. Na tretej pozícii sú medzinárodné zmluvy EÚ, na štvrtej sekundárne zákonodarstvo: dekréty, direktívy a odporúčania, všeobecné a individuálne rozhodnutia. Korpus tiež obsahuje všeobecné zásady správneho práva a konvencie podpísané medzi členskými štátmi.

Kandidátske krajiny musia  prijať všetky právne výdobytky EÚ ešte pred vstupom. V záujme ich integrovania do EÚ tieto štáty musia teda zaradiť právo únie do svojich národných zákonodarstiev a realizovať ho od chvíle pristúpenia. Uvedené pravidlá sú rozdelené do 35 rozličných oblastí práva, všeobecne známych ako kapitoly.

Keď ide o krajiny západného Balkánu, najkomplexnejšie sú kapitoly 23 a 24 zaoberajúce sa justíciou, ľudskými právami, spravodlivosťou, slobodoubezpečnosťou. Práve preto Európska únia rozhodla, že bude najlepšie odštartovať rokovania týmito oblasťami so zámerom, aby štát mal viac času prispôsobiť sa platným európskym štandardom. Tento model sa už uplatňuje v rokovaniach s Čiernou Horou a stáva sa aktuálnym aj keď ide o nás.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs