EUROKOMPAS 2014: Justícia a základné práva

22.júl 2014

EUROKOMPAS 2014: Justícia a základné práva

Komplikovaná oblasť tzv. vysokých politík

Komplikovaná oblasť tzv. vysokých politík

O dvoch kapitolách, tej číslo 23, ktorá sa zaoberá súdnictvom a základnými právami, ako i kapitole číslo 24, ktorej náplňou je spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, sa vraví, že ich je azda najľahšie otvoriť, no i najťažšie zatvoriť.

Je to v mnohom následok stavu, že sú politika súdnictva a vnútorných záležitostí oblasťami verejnej politiky, tradične spätými s príslušnosťami suverénneho štátu. Na strane druhej je úsilie vytvoriť spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Aj to ako priestor bez kontroly na vnútroštátnych hraniciach, do ktorého môžu vstúpiť tak občania Európskej únie, ako i štátni príslušníci iných krajín, v ktorom môžu kolovať, žiť a pracovať, tiež prinášať nové idey a kapitál, vedomosti a inovácie, prípadne zapĺňať medzery na trhu práce.

Pri kapitole 23 nastolenie nezávislého a účinného súdnictva má najväčší význam, kým sa nezaujatosť, integrita a vysoký štandard vynášania súdnych rozsudkov považujú za nevyhnutné pre zachovanie vlády práva.

Keď ide o ďalšiu oblasť – spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť – táto zahŕňa otázky, ako sú kontrola hraníc, víza, externé migrácie, azyl, policajná spolupráca, boj proti organizovanej kriminalite a terorizmu, spolupráca v oblasti boja proti drogám, colná a justičná spolupráca v trestných a občianskych otázkach. Všetko to si vyžaduje, aby členské štáty boli dobre vybavené, mali silné a dobre integrované administratívne kapacity agentúr na realizáciu zákonov, ktoré musia dosiahnuť nevyhnutné štandardy.

Veda a výskum sú kapitolou číslo 25. Stanovené je, že si právne výdobytky EÚ, vzťahujúce sa na túto oblasť, netreba prenášať do národného právneho zriadenia. Kapacity na realizáciu predovšetkým súvisia s existenciou nevyhnutných podmienok na účinné účinkovanie v Rámcových programoch Európskej únie.

V prípade vzdelávania a kultúry, ktorými sa zaoberá kapitola číslo 26, si treba všimnúť, že vzdelávanie, školenia, programy pre mladých a kultúra sú v prvom rade v príslušnosti členských štátov. Program Vzdelávanie a školenie 2020  je novým strategickým rámcom európskej spolupráce v tejto oblasti, založeným na predchádzajúcom programe menom Vzdelávanie a školenie 2010. Hlavným cieľom uvedených rámcov je podpora členských štátov v ďalšom rozvoji ich vzdelávacích sústav. Rámec by si taktiež mal všímať a zahrnúť úhrnné spektrum sústavy vzdelávania, ako i školenia vo svetle perspektív celoživotného vzdelávania. Na pláne kultúrnej rôznorodosti členovia musia rešpektovať zásady stanovené článkom 151 Zmluvy o Európskom spoločenstve. Táto definuje, že ich prebraté medzinárodné záväzky ukladajú i zachovanie a prezentovanie kultúrnej rôznorodosti.

  Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs