Priorita vodovodu a kanalizácii

21.júl 2014

Analyzujúc výsledky prvej ukončenej verejnej rozpravy o samozdanení, členovia Predsedníctva spoločensko-politických organizácií obce Podunavlje skonštatovali, že akcia na uvádzaní nového samozdanenia začala načas, bola dobre organizovaná, a že sa v nej aktivisti Socialistického zväzu pracujúcich angažovali v najväčšej možnej miere.

Veľkú podporu tejto akcii poskytol Zväz združení bojovníkov NOB-a kým sa mládež, od ktorej sa mnoho očakávalo, v nedostatočnej miere zapojovala do akcie.

V úvodnom výklade predseda predsedníctva SZPV obce Podunavlje Ján Molnár vyzdvihol, že pracujúci a občania, vedomí si ťažkostí, ktoré sú toho času prítomné v našej spoločnosti, podporili a prijali iniciatívu na uvedenie samozdanenia v Mestskom spoločenstve Nový Sad.

V pripomienkach, ktoré mali takmer vo všetkých miestnych spoločenstvách, pracovných organizáciách a pracovných spoločenstvách na území obce Podunavlje, pracujúci a občania dali prioritu výstavbe vodovodu a kanalizácie. Potom nasleduje výstavba zdravotníckych ustanovizní, objektov na výchovu a vzdelávanie mladých a detskú ochranu. Pre výstavbu mládežníckych a spoločenských domov sa vyjadril len malý počet občanov a pracujúcich.

Mnohí pracujúci vyslovili mienku, že v osídleniach, ktoré už majú samozdanenie, treba percento pre mestské samozdanenie zmenšiť až dotiaľ, kým nevyprší miestne samozdanenie. Boli aj návrhy, aby sa prostriedky na mestské samozdanenie vyčleňovali len po vypršaní miestneho samozdanenia, aby sa pracujúci a občania neobťažovali s dvoma sadzbami samozdanenia.

Vo verejnej rozprave sa zvlášť pripomínalo, že sa prostriedky vyčlenené samozdanením musia troviť racionálne a účelovo, v súlade s plánom a programom. Trovenie týchto prostriedkov sa musí prísne kontrolovať a v dozorných orgánoch, ktoré budú sledovať uskutočňovanie programu, majú byť zastúpení robotníci z priamej výroby a občania z miestnych spoločenstiev. O trovení prostriedkov a uskutočňovaní programu treba včasne a sústavne informovať tých, ktorí prostriedky vyčleňujú.

Členovia predsedníctva spoločensko-politických organizácií obce Podunavlje vyzdvihli, že je prvá fáza akcie úspešne ukončená, a že je teraz potrebné okrem programu o samozdanení vypracovať aj program SZP a PO, ktoré na tieto spoločné potreby združia prostriedky. Zdôraznili, že už teraz treba rozmýšľať o nasledujúcom samozdanení a vypracovať program výstavby do konca tohto desaťročia.

E. Š.

(Výber z Hlasu ľudu číslo 40,

ktoré vyšlo 9. októbra 1982

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs