EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

18.júl 2014

EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

Veľa regiónov, veľa i fondov

Veľa regiónov, veľa i fondov

Po rade štrnástou kapitolou je dopravná politika, cieľom ktorej je zveľaďovanie fungovania vnútorného trhu únie uprednostnením bezpečných, účinných, prírode najmenej škodlivých a užívateľom najvýhodnejších dopravných služieb. Energetika ako acquis číslo pätnásť trvá na lepšej konkurencieschopnosti, istom energetickom zásobovaní a ochrane okolia. Taktiež reguluje pravidlá a politiky, vzťahujúce sa na konkurenciu, štátnu pomoc, vnútorný energetický trh, energetickú účinnosť, jadrovú energiu a jadrovú bezpečnosť. Oblasť daní, ktorá je ďalšou, šestnástou kapitolou, sa detailne zameriava na nepriame zdaňovanie, teda na daň z pridanej hodnoty a akcízy, vrátane tých na tabakové výrobky, alkoholické nápoje a energetické produkty. Acquisčíslo sedemnásť, čiže hospodárska a menová politika je veľkým integračným krokom hospodárstva únie. Ňou sa v prvom rade rozumie koordinovanie hospodárskych a fiškálnych politík, spoločná menová politika a spoločná mena – euro. Euro je uvedené v roku 1999, čo bolo jedným z najväčších úspechov únie. Dnes ho používa viac ako 330 miliónov občanov EÚ v jej osemnástich členských štátoch.

Štatistika alebo kapitola číslo osemnásť sa zasadzuje za existenciu štatistickej infraštruktúry, založenej na zásadách, ako je nezaujatosť, transparentnosť, dôveryhodnosť… Právne dedičstvo EÚ sa taktiež upriamuje na metodológiu, klasifikácie a postupy zberu a získavania údajov, týkajúcich sa rozličných  oblastí. Takými sú napríklad makroekonómia a štatistika cien, demografická, spoločenská a regionálna štatistika, štatistika podnikania, prepravy, zahraničného obchodu, poľnohospodárstva, ekológie, vedy a technológie… Acquisčíslo devätnásť s názvom sociálna politika a zamestnanosť zahŕňa základné štandardy na pláne pracovného práva, rovnakých možností, bezpečnosti a zdravia na pracovisku a antidiskriminácie. Európsky sociálny fond je hlavným finančným prostriedkom, ktorým Európska únia podporuje implementáciu svojej stratégie zamestnávania a prispieva k úsiliu dosiahnuť primerané sociálne zapájanie sa obyvateľstva. Podniková a priemyselná politika ako kapitola číslo dvadsať má za cieľ prezentovanie priemyselných stratégií zveľaďujúcich konkurencieschopnosť urýchleným prispôsobovaním sa štrukturálnym zmenám, posmelením prostredia a ovzdušia vhodného pre vznik nových podnikov, ako aj pre širšie domáce a zahraničné vklady. Jej cieľom je taktiež vznik lepšieho celkového podnikateľského ovzdušia, v ktorom pôsobia malé a stredné podniky, vrátane privatizácie a prestavby štruktúry.

Acquis číslo dvadsaťjeden, čiže transeurópske siete zahŕňa ich politiku v oblasti dopravy, telekomunikácií a energetickej infraštruktúry. Nastolenie a rozvoj uvedených sietí a lepšia vzájomná spätosť národných sietí slúžia na plnšie využívanie vnútorného trhu, tiež ako prínos k hospodárskemu rastu a k vzniku nových pracovných miest v únii. Kapitola číslo dvadsaťdva, teda regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov hlavne pozostáva z rámcových a realizovaných ustanovení a dekrétov, ktoré nemusia byť v národnom zákonodarstve. Právne dedičstvo EÚ v prvom rade definuje pravidlá vzniku, schválenia a realizácie programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, odzrkadľujúcich územnú organizovanosť každej krajiny.

   Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs