EUROKOMPAS 2014: Verejné obstarávanie a obchodné právo

3.júl 2014

EUROKOMPAS 2014: Verejné obstarávanie a obchodné právo

Z výstavy karikatúr Predsudky a mýty o EÚ: práca Srbský sen autora Savu Babića

Z výstavy karikatúr Predsudky a mýty o EÚ: práca Srbský sen autora Savu Babića

Hoci Srbsko doteraz zdolalo dlhú cestu aj v rámci stabilizačného a asociačného procesu, len so získaním statusu kandidáta a otvorením prístupových rokovaní sa vlastne začala tá azda najnáročnejšia etapa eurointegrácie.

Počas nej sa stanovuje alebo stanoví dynamika, modality, prípadné prechodné obdobia a nevyhnutné finančné prostriedky na plné zladenie domáceho zákonodarstva s právnymi výdobytkami Európskej únie.

Piatym krokom alebo kapitolou na tej ceste je verejné obstarávanie. Tento segment vo vyvinutej Európe zahŕňa všeobecné zásady transparentnosti, rovnoprávnej pozície uchádzačov, voľnej konkurencie a znemožnenia diskriminácie. Okrem toho špecifické pravidlá únie sa uplatňujú pri koordinovaní prideľovania verejných zmlúv pre práce, služby a zásobovanie, pri tradičných obstarávateľoch, ako aj pre špeciálne úseky. Z právneho aspektu si treba všimnúť pravidlá o postupoch previerok, ako aj o prístupnosti právnických liekov. Právne dedičstvo tiež stanovuje, že sa uvedenými postupmi musia zaoberať špecializované telesá na realizáciu verejného obstarávania. Obchodné právo alebo právo hospodárskych spoločností sa hlavne zaoberá pravidlami o založení, registrovaní, spájaní sa a rozčleňovaní spoločností v súlade so štandardmi Európskej únie. V segmente finančného spravodajstva právne dedičstvo únie definuje pravidlá o doručení ročných a iných správ, tiež zjednodušené pravidlá pre malé a stredné podniky.

Pravidlá EÚ v prípade siedmej kapitoly venovanej právu duševného vlastníctva sa v prvom rade sústreďujú na ochranu autorských a príbuzných práv. Špecifické ustanovenia sa týkajú ochrany databáz, počítačových programov, satelitných prenosov, káblového opätovného vysielania

V poradí ôsmym krokom je politika hospodárskej súťaže, ktorou sa rozumie boj proti monopolom, tiež politika kontroly štátnej pomoci. Súťaž zahŕňa najmä pravidlá a postupy na čelenie správaniu sa spoločností, narúšajúcich zásady konkurencie a snažiacich sa ťažiť zo svojej dominantnej pozície na trhu. Oblasť finančných služieb sa týka autorizácie, činnosti a dozoru nad finančnými inštitúciami vo sfére bankovníctva, poistenia, doplnkových dôchodkov, investičných služieb a trhu s cennými papiermi.

Desiatou kapitolou je informačná spoločnosť a médiá. Obsahuje špecifické pravidlá o elektronickej komunikácii, o službách poskytovaných informačnou spoločnosťou, o elektronickom obchodovaní. Keď ide o audiovizuálnu politiku, únia trvá na právnickom zlaďovaní so Smernicou o televízii bez hraníc, čo vytvára podmienky na voľnú výmenu televíznych prenosov v jej rámci. Treba si tiež všimnúť potrebu nastoliť transparentný, predvídateľný a účinný regulačný rámec na verejné a súkromné vysielanie v súlade s európskymi štandardmi.

          Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs