V mene budúcnosti

3.júl 2014

V mene budúcnosti

PREZENTÁCIA OTVORENÝCH VÝZIEV V HORIZONTE 2020

27hoerizont

Z informačného dňa v Zhromaždení APV: záujemcov mnoho

Nie je ľahko vynájsť sa v kope súčasných programov, projektov, zmien, opatrení, smerníc, dokumentov, akcií a politík, ktorých aktérom je Európska únia. Jedným z nich je aj Horizont 2020 – hlavný nástroj únie a jej doteraz najväčší rámcový program na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rokoch 2014 – 2020 s navrhnutým rozpočtom až 77 miliárd eur.

Má tri základné piliere: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemysluspoločenské výzvy. Pre nás je však najdôležitejšia možnosť účasti v ňom. O otvorených výzvach, zvýšení záujmu a celkového počtu žiadostí, väčšom zapojení sa univerzity, výskumných a iných inštitúcií, hospodárskych spoločností, vedcov a iných doňho, hovorilo sa v rámci nedávneho informačného dňa, ktorý prebiehal vo veľkej zasadačke Zhromaždenia APV v Novom Sade.

Prihovárajúc sa účastníkom podujatia podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj prof. Dr. Dragoslav Petrović kvitoval, že sa do programu zapojil rad vojvodinských subjektov a inštitúcií a že je doteraz úspešne vyhodnotených jedenásť projektov, z ktorých najviac z Fakulty technických vied – štyri. Očakáva, že do konca roku počet projektov bude približne trojnásobne vyšší, k čomu by mali prispieť aj podnetné pokrajinské prostriedky, čiže 22 miliónov dinárov.

Prihovárajúc sa za rastúci trend spolupráce vojvodinskej administratívy s vedou a vysokými technológiami, ozrejmil to ich významom a ukazovateľmi:

– Pred dvoma rokmi, čiže 2012 sme na základe toho mali prílev takmer jedenásť miliónov eur. Keď ide o vlaňajší rok, končíme súvahu a nazdávam sa, že prílev bude takmer dvadsať miliónov eur. Svedčí to, že sú tieto vklady úspešnou hospodárskou kategóriou, – podotkol.

O konkrétnych možnostiach, príležitostiach a aktivitách súvisiacich s účinkovaním v Horizonte 2020, následne hovorili predstavitelia Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj, Fakulty technických vied, Balkánskej bezpečnostnej siete… V každom z troch základných pilierov dôležitého programu, odrážajúcich odhodlanie únie zvýšiť v mene budúcnosti inovatívnosť, rast a zamestnanosť, aj my máme príležitosť dosiahnuť čosi nové, osožné a podnetné. Aj sa dopracovať ku krajším výsledkom: vo vede, ale aj v hospodárstve. Tie, a to v čase krízy, keď sme v chudobe hlboko obidvoma nohami a bieda nás riadne priškrela, potrebujeme viac než kedykoľvek predtým.

 Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs