Historický kalendár – 4. júna

3.jún 2013

4. júna
Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie

1615 – v Prahe zomrel jazykovedec a pedagóg Vavrinec Benedikt z Nedožier. Teológiu a filozofiu vyštudoval na UK v Prahe. Ako učiteľ pôsobil na Morave, neskôr bol pedagógom na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Vydal prvú systematickú gramatiku češtiny, v ktorej sa opieral o výskum hovorovej reči a cirkevný jazyk. Narodil sa 10. augusta 1555 v Nedožeroch.

1787 – zomrel františkánsky kňaz, básnik Hugolín Gavlovič, významný predstaviteľ predosvietenského obdobia. Autor didaktickej skladby Valaská škola – mravov stodola. Narodil sa 11. novembra 1712.

1798 – zomrel taliansky dobrodruh Giovanni Giacomo Casanova. Jeho 15-zväzkové Pamäti sú cenným kultúrno-historickým dokumentom s erotickým akcentom. Napísal tiež knihu Môj útek z olovených komôr benátskych a fantastický román Isocaméron. Zomrel v Duchcove v Čechách, kde bol knihovníkom na zámku grófa Valdštejna. Narodil sa 2. apríla 1725 v Benátkach.

1920 – v zámku Grand Trianon vo Versailles pri Paríži bola podpísaná mierová zmluva s Maďarskom, ktorá potvrdila hranice Maďarska s Rakúskom, Československom, Rumunskom a Juhosláviou. Trianonská mierová zmluva nadobudla platnosť 26. júla 1921.

1942 – zomrel nemecký policajný generál Reinhard Heydrich, od 27. septembra 1941 zastupujúci ríšsky protektor v Čechách a na Morave. Brutálnym režimom sa usiloval zlomiť český odpor, decimoval českú inteligenciu, iniciátor a organizátor vyvražďovania Židov. Podľahol následkom atentátu, ktorý uskutočnili 27. mája 1942 československí parašutisti, vyslaní exilovou vládou v Londýne. Narodil sa 7. marca 1904.

1942 – bitka pri Midway. V zámorskom území USA v Tichom oceáne severozápadne od Havajských ostrovov sa odohrala významná námorná bitka 2. sv. vojny, v ktorej flotila lodí USA porazila presilu japonskej flotily. Bitka priniesla obrat vo vojne v Tichomorí.

1982 – v Bratislave zomrel lekár, virológ Vojtech Bárdoš. Expert WHO. Objavil prvé dva komármi prenášané vírusy v Európe. Bol prednostom hygienicko-epidemiologického odboru Povereníctva zdravotníctva, pracoval vo Výskumnom ústave epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave, bol vedúcim virologického pracoviska ČSAV vo Valticiach. Narodil sa 30. septembra 1914 v Trenčíne.

 SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs