Hudobná konferencia v ÚKVS

24.nov 2019

Hudobná konferencia v ÚKVS

Aj včerajšia XV. konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine bola prínosom k lepšiemu poznaniu nášho hudobného dedičstva bol Výskum, dokumentácia a prezentácia hudby vojvodinských Slovákov. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov k nej odznelo deväť príspevkov tunajších autorov ako i hosťujúcich – zo Slovenska. Odprezentované boli dve publikácie a program uzavrel hudobný večierok venovaný tvorbe Jána Nosála zo Selenče.

Prítomných privítal Ladislav Čáni, pracovník ÚKVS, keďže riaditeľka Ústavu Anna Chrťanová Leskovcová práve bola na Slovensku so Slovenským vojvodinským divadlom. Podčiarkol skutočnosť, že každý z predchádzajúcich 14. ročníkov je zhrnutý v osobitnom zborníku.

Zakladateľka konferencie, exriaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská, teraz pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika) tiež pozdravila prítomných. Predstavila Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov Pivnica 24. novembra 2018. S poľutovaním skonštatovala, že „Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny po prvý krát nepodporila ani vydanie tohto zborníka, ani priebeh tejto konferencie.“ Taktiež udelila autorské výtlačky niekoľkým z úhrnne 10 autorov, ktorí vlani prispeli odbornými prácami k téme Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Neskoršie túto publikáciu odovzdala aj všetkým účastníkom programu a hosťom.

  1. časť konferencie

Vstupný príspevok mal Mgr. art. Martin Urban, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoj výklad o programe Obrazy z Dolnej zeme – od výskumu hudobno-tanečných artefaktov k scénickej prezentácii krajanskej kultúry na Slovensku účelove spestril fotografiami a video ukážkami z vystúpenia univerzitného Folklórneho súboru Mladosť.

Mgr. Dominika Machutová, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine predniesla príspevok Hudobná pozostalosť Viliama Figuša-Bystrého v Literárnom archíve SNK. Zachytila v ňom široké spektrum tvorby autora, o ktorom sa u nás ešte prednedávnom takmer ani nehovorilo. O. i. podčiarkla, že jeho skladby a úpravy sú prístupné vo fonde SNK, čo by mohlo byť podnetom pre našich hudobníkov, aby po nich siahli.

Aj Mgr. Marcel Jánošík pracuje v SVK v Martine a včera predniesol príspevok pod názvom Hudobná tvorba Jána Podhradského v Literárnom archíve SNK. Na ďalšiu hudobnícku a u nás nie celkom docenenú osobnosť si posvietila Milina Sklabinská v práci Mikuláš Schneider Trnavský a jeho pobyt vo Veľkom Bečkereku.

  1. časť konferencie

Príspevok Sonda do prvej fázy výskumu tradičnej hudobnej kultúry Slovákov v Pivnici pripravila Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. dramaturgička v Štátnej opere v Banskej Bystrici a Mgr. Anna Medveďová ml. zamestnankyňa Fondu na podporu umenia (oblasť tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti) v Bratislave. V ich neprítomnosti ich príspevok prečítala Anna Medveďová st.

Hudobný život Slovákov v Kysáči so zreteľom na zbierky ľudových piesní je téma, ktorú ozrejmila Ľudmila Berediová Stupavská. Mariena Stankovićová Kriváková predstavila čerstvú publikáciu Cesta vydláždená hudbou – zbierka piesní Vladimíra Kováča. Sám autor predostrel niekoľko video záznamov svojich skladieb a jednu z nich zahral na tvári miesta.

PaedDr. Juraj Súdi PhD. vrhol pohľad na Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na šírenie interkulturality vo Vojvodine, využívajúc taktiež video bim. Vďaka tejto pomôcke prítomní si pozreli aj niekoľko klipov, ktorými Svetlana Surová – hovoriac o produkcii Televízie Folklorika, – ilustrovala tému – Mediálna prezentácia hudby vojvodinských Slovákov na Slovensku.

Hudobný včierok

Záverom XV. hudobnej konferencie zaznelo pásmo slova a hudby Miestneho odboru Matice slovenskej v Selenči venované spomienke na významného selenčského hudobného dejateľa Jána Nosála, známeho aj ako autora prvej dolnozemskej opery Zypa Cupák. Príležitostný umelecký medailón k 10. výročiu jeho úmrtia predviedli hostia zo Selenče – Komorný zboru Zvony a žiacky orchester Orchestrík ako i Boris Babík, spevák opery Srbského národného divadla v Belehrade.

Hudobné a spevácke čísla boli popretkávané úryvkami z televíznych vystúpení Jána Nosála. O ňom sa nakoniec osobitne zmienili: Juraj Súdi, vedúci zboru a orchestra zo Selenče; umelec Boris Babík; Igor Vencel zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky a Bratislava Laćarková, dcéra Jána Nosála. Kvalitný príležitostný program organizačne a ideovo pripravila predsedníčka selenčského MOMS Svetlana Zolňanová.

 

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs