Igor Furdík o spoločných zámeroch ÚSŽZ a MS s Mariánom Tkáčom

26.feb 2013

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), prijal v utorok 19. februára 2013 delegáciu Matice slovenskej (MS) vedenou jej predsedom Mariánom Tkáčom. Hlavnou témou stretnutia bola spolupráca oboch inštitúcií aj v kontexte aktivít súvisiacich s napĺňaním cieľov politiky štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Marián Tkáč predstavil pripravované projekty organizované Maticou slovenskou v roku 2013. Za jednu z kľúčových – aj v súvislosti s rokom jubilea 150. výročia vzniku Matice slovenskej a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, označil M. Tkáč medzinárodnú vedeckú konferenciu Matica slovenská v národných dejinách, ktorá sa koná pod záštitou Mareka Maďariča, ministra kultúry SR, v dňoch 26. – 27. februára v Martine.

Cieľom konferencie bude na základe najnovšieho vedeckého výskumu a aktuálnych poznatkov v čo najväčšej miere prispieť k novej prezentácii Matice slovenskej v slovenských národných dejinách, vyjadriť sa k jej súčasnému postaveniu a perspektíve v kultúrno-spoločenskej, vedeckej, vzdelávacej, národnouvedomovacej, vlasteneckej a nadovšetko integračnej oblasti slovenskej spoločnosti. Igor Furdík prisľúbil účasť na konferencii a príhovor k jej účastníkom na tému Slovenský život v zahraničí.

Peter Cabadaj, tajomník Matice slovenskej, informoval o príprave ďalších dôležitých aktivít a podujatí MS. Slovesná jar 2013 –  tradičný festival slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova, smerujúci k integrácii literárnych síl, s množstvom sprievodných podujatí, sa uskutoční v dňoch 23.-26. apríla v Martine. Národná cyrilo-metodská slávnosť na Devíne k výročiu úmrtia sv. Metoda, so slávnostným vztýčením štátnej vlajky Slovenskej republiky na Devínskom hrade, je v kalendári matičných aktivít 27.-28. apríla.  V roku 2013 si duchovná a kultúrna verejnosť na Slovensku pripomenie aj 100. výročie narodenia Gorazda Zvonického. Matica slovenská si odkaz jeho života a diela uctí slávnostným otvorením Pamätnej izby a sprievodným programom 29. júna v Michalovciach.

Ján Eštok, poradca predsedu Matice slovenskej, predstavil projekt Svetové stretnutie Slovákov, ktoré sa uskutoční v dňoch 4. –  7. júla 2013 v Košiciach. Katarína Pacnerová, riaditeľka finančno-ekonomického útvaru Matice slovenskej, predniesla informáciu o stave prípravy postavenia pomníku v Maďarsku – staroslovenskom Blatnohrade, dnešnom Zalaváre neďaleko Balatonu, teda „Blatného jazera“. Zatiaľ je tam iba malá slovenská betónová plôška s textom „Základný kameň pamätníka sv. Cyrilovi a Metodovi a kniežatám Pribinovi a Koceľovi, 2007. Tento slovenský pomník mal byť hotový už v roku 2009, avšak doposiaľ tomu tak nie je.

Igor Furdík na stretnutí s predstaviteľmi MS konštatoval, že plánovaných aktivít oboch subjektov – aj v rámci viacerých pamätných dátumov i výročí – je v roku 2013 čo do ich počtu požehnane, pričom mnohé z nich sa termínovo prekrývajú. Nebude preto jednoduché úsilie oboch inštitúcií – tak ÚSŽZ, ako aj MS, v rámci ich vzájomnej spolupráce a aktivít  skoordinovať. Predsedovia ÚSŽZ a MS však v rámci  tejto súčinnosti vyjadrili počas rokovania obojstranný záujem svojej účasti na predmetných podujatiach i projektoch.

uszz.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs