Jesenné ničenie burín

24.okt 2013

Jesenné ničenie burín

OZIMINY

V súčasnom období vplyvom klimatických zmien sa časť ochrany proti škodlivým činiteľom môže presunúť už do jesenného obdobia najmä pri oziminách skoršie siatych. Výber správneho herbicídu pre jesenné ošetrenie by mal byť ovplyvnený najmä spektrom a rastovou fázou burín v čase aplikácie. V opačnom prípade účinnosť herbicídov nemusí byť na všetky buriny dostatočná a v jarnom období budú potrebné ďalšie herbicídne postreky.

V posledných rokoch sa pri herbicídnej ochrane obilnín čoraz častejšie využívajú práve tieto jesenné termíny ošetrenia. Hlavnými dôvodmi, prečo pestovatelia začínajú s ochranou proti burinám už na jeseň, sú:

– potlačenie burín už na jeseň obmedzuje konkurenciu burín, ktoré negatívne pôsobia v začiatočných rastových fázach obilnín;

– vyššia citlivosť burín na herbicídy v skorých rastových fázach;

– jednoduchšie ničenie odolných druhov burín;

– zníženie pracovnej špičky na jar, a tým zníženie rizika neskorej aplikácie herbicídov z dôvodu dlhotrvajúcej snehovej pokrývky, zamokrenia pozemku;

– nižšie riziko poškodenia následných plodín rezíduami herbicídov;

– vyradenie konkurencie burín na jeseň umožňuje rýchlejší vývoj obilniny pred začiatkom zimy;

– možný je dlhší termín aplikácie herbicídov (od sejby až do zamrznutia pôdy);

– ozimný jačmeň, raž a skoršie výsevy pšenice majú pri jarných aplikáciách už veľkú pokryvnosť pôdy a zakrývajú buriny, takže nedochádza k spoľahlivému kontaktu burín s herbicídom.

43obrnapr2oziminyAplikácia herbicídov v jeseni je dôležitá najmä pri skoro siatych oziminách a pri predpokladanom výskyte metličky obyčajnej (Apera spicaventi, srb. stršac obični).

Ozimné obilniny všeobecne možno považovať za plodiny s dobrou konkurenčnou schopnosťou pri potláčaní burín, ale aby tomu skutočne tak bolo, prvým a veľmi významným krokom je kvalitné založenie porastu, kde jedným z rozhodujúcich činiteľov je dosiahnutie optimálneho počtu rastlín na ploche. Pri správnom založení porastu je značne jednoduchšie regulovať porast len s nevyhnutnou aplikáciou herbicídov. V mnohých prípadoch sme však nútení aplikovať herbicídy najviac práve na tie porasty, ktoré sú riedke, nekompletné, podvyživené a, samozrejme, preto aj najviac zaburinené.

Výhodou postemergentných aplikácií je, že sú cielené a umožňujú vykonať ošetrenie v skorých rastových fázach. V takom prípade často stačí použiť spodnú hranicu odporúčanej dávky herbicídu. Nevýhodou je, že pri jesenných postemergentných aplikáciách je potrebné, aby obilnina mala aspoň 3 listy a mnohokrát býva nevhodné počasie. Z ekonomického, ale aj praktického hľadiska sa neodporúča na jeseň postemergentne ošetrovať porasty ozimín proti burinám, ktoré klíčia a vzchádzajú počas celej zimy a ktoré nie sú regulované prípravkami používanými proti metličke. Tieto buriny je výhodnejšie likvidovať až v jarnom období.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs