K JUBILEÁM RÁDIO-TELEVÍZIE VOJVODINY: Prezentácia menšinových programov

24.nov 2015

K JUBILEÁM RÁDIO-TELEVÍZIE VOJVODINY: Prezentácia menšinových programov

Vedenie a zodpovední redaktori

Vedenie a zodpovední redaktori

Prezentovaním televíznych a rozhlasových programov v rečiach národnostných spoločenstiev Rádio-televízia Vojvodiny dnes odštartovala dni osláv viacerých jubileí: štyri desaťročia televíznych vysielaní, pol storočia Štúdia M, 66 rokov existencie rozhlasu, osem rokov od štartu webovej stránky, rok od začiatku pôsobenia najmladšieho člena mediálnej rodiny: Mládežníckeho rozhlasu…

Ján Čeman

Ján Čeman

Vítajúc účastníkov slávnostnej promócie 2. televízneho a 2. a 3. programu Rádia Nový Sad, prebiehajúcej v novosadskom hoteli Prezident, námestník riaditeľa programu pre informatívny program József Klemm podčiarkol skutočnosť, že sa v pokrajinskej verejnej mediálnej ustanovizni denne produkuje vyše šesť hodín vlastných televíznych a až 48 hodín rozhlasových programov. Povedané inak, RTV vyrába a vysiela rozhlasový a televízny program až v desiatich rečiach, aj to 24 hodín denne. Za podstatu dnešného zoskupenia označil informovanie o tom, z čoho pozostáva vojvodinský mediálny komplex, ako aj o tom čo všetko sa robí v ňom. Jeho misiou je informovať, školiť, poskytovať rozmanité obsahy prostredníctvom pestrých programov, a najmä byť v službách všetkých občanov. Z toho vyplýva i jedna zo základných úloh: v čím väčšej miere napĺňať očakávania, ktoré občania kladú naň ako na verejný mediálny servis.

Rastislav Zorňan

Rastislav Zorňan

Viaceré aspekty dejín, štruktúry programov, kádrových otázok a plánov do budúcnosti ozrejmili zodpovední redaktori menšinových programov a rubrík. Tak Ján Čeman v mene jubilujúcej Slovenskej redakcie RTV hovoril o medzníkových dátumoch jej dejín, doterajších vysielaniach, štruktúre súčasných programov. Podobné otázky s dôrazom na spoluprácu so slovenskými inštitúciami a rozhlasom zo Slovenska ozrejmil Rastislav Zorňan, zástupca zodpovedného redaktora slovenskej redakcie RNS.

Účastníci prezentácie

Účastníci prezentácie

Mnoho redakcií, vysielania v desiatich rečiach, menšinové programy aké azda nemožno nájsť nikde inde. Všetko to sú príznačnosti Rádio-televízie Vojvodiny, jedinečného mediálneho javu, za ktorou sú celé desaťročia poznačené úspešne zdolanými poslaniami: od informačných, cez kultúrne po zábavné. Zrkadlo Vojvodiny v jej plnej kráse.

                                                                         Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs