K ďalšiemu školskému roku

6.sep 2018

K ďalšiemu školskému roku

V pondelok 3. septembra sa vo všetkých základných a stredných školách v Srbsku začal nový školský rok 2018/2019. Novinkou je, že s vyučovaním začali aj deti migrantov v školskom veku. Tí sa nachádzajú v azylových centrách a prijímacích strediskách, ktoré prevádzkuje Komisia pre utečencov a migráciu Republiky Srbsko. V tomto školskom roku 344 žiakov z Afganistanu, Pakistanu, Iránu, Iraku a Sýrie bolo zapísaných do 33 škôl v celom Srbsku. Všetky deti absolvovali povinnú systematickú kontrolu.

S výučbou sa začalo aj vo Vojvodine v 45 lokálnych samosprávach, presnejšie v 44 materských, v 382 základných a v 131 stredných školách. Pri tej príležitosti podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Mihály Nyilas poukázal na to, že do prvého ročníka základnej školy v tomto školskom roku sa zapísalo 17 600 detí, pričom v prvom ročníku stredných škôl by sa malo vzdelávať 18 634 žiakov. K tomu pridal, že sa vzdelávacie inštitúcie, ako každý rok, v súlade s možnosťami a potrebami pripravili na naštartovanie školského roka.

Moderné trendy vo vzdelávaní však každoročne diktujú zmeny, a preto je potreba investovať do vzdelávacích inštitúcií stále vyššia. Ale je diskutabilné, či vedenie našej krajiny tomu pridáva dostatočný dôraz. V množstve informácií sme zachytili, že pokrajinská vláda prostredníctvom rezortného sekretariátu pre tento školský rok, s cieľom zlepšiť kvalitu výchovnej práce, pridelila školám financie vo výške viac ako 530 miliónov dinárov. Tieto prostriedky mali byť použité na financovanie a spolufinancovanie rekonštrukcií, adaptácií, obnovu a údržbu zariadení, dodávky zariadení, programové aktivity a iné projekty.

Vzdelávanie vo Vojvodine je viacjazyčné a prebieha v multikonfesionálnych prostrediach. Je založené na dlhoročnej tradícii a pretrvávajú viaceré špecifiká. Preto sa tu pozornejšie zostavuje školský kalendár. Ten je čiastočne odlišný od ostatnej časti Srbska. V školskom roku 2018/2019 vo Vojvodine sa prvý polrok končí v piatok 21. decembra 2018 a druhý polrok sa začína v utorok 15. januára 2019. Keďže druhý polrok trvá dlhšie ako prvý, žiaci budú mať príležitosť vydýchnuť si aj počas jarných prázdnin.

Žiaci prvého ročníka v základnej škole budú mať aj nový vyučovací predmet – projektové vyučovanie, ktorého cieľom je, aby žiaci viaceré témy spracúvali rôznymi spôsobmi, koreláciou obsahov z rozličných predmetov a zároveň sa učili a uchopili pre tímovú prácu. Piataci budú pracovať s čiastočne pozmenenými plánmi a programami výučby a vzdelávania a šiestaci budú pokračovať vo vyučovaní dvoch predmetov (informatika a výpočtová technika a technika a technológia), s ktorými začali v minulom školskom roku. Novinky očakávajú aj žiakov prvého ročníka gymnázií. Tí by si – okrem existujúcich – mali zvoliť ďalšie dva voliteľné predmety, ktoré budú študovať v priebehu jedného alebo dvoch školských rokov.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs