Konečne vieme, kto sme a kam spejeme…

26.júl 2019

Konečne vieme, kto sme a kam spejeme…

Správna rada Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu (ďalej SR NVU HĽ) na 4. schôdzi v utorok 23. júla schválila Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch Štatútu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas  ľudu (ďalej Rozhodnutie). Za predložené zmeny hlasovalo 6 členov, jedna členka sa hlasovania zdržala, pokým dvaja členovia absentovali (dovolenkovali). Prijaté zmeny a doplnky sa týkajú spôsobu voľby, dĺžky mandátov a spôsobu uvoľnenia z funkcií riaditeľa ustanovizne a zodpovedných redaktorov periodík, ktorých zakladateľom je NVU HĽ, čiže novín Hlas ľudu a časopisov Vzlet a Zornička. Ako naznačil predseda SR NVU HĽ Miloslav Chrťan, na nasledujúcej schôdzi uvoľnia z funkcie aktuálneho riaditeľa NVU HĽ. Aj na tejto schôdzi bol aktívne prítomný pokrajinský poslanec, podpredseda NRSNM, zároveň riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový.

Čo naznačila schôdza, ktorá trvala trošku viac ako pol hodiny? Fakticky nič, „iba“ čo potvrdila domnienky, že sa Hlas ľudu, konečne, dostal do správnych rúk. Čo zrejme vyplýva aj z citátov účastníkov krátkej, dynamickej, miestami nie celkom zrozumiteľnej diskusie, ktoré prinášame po tom, čo sa mrkneme na samotné zmeny a doplnky. V nich v podstate ide predovšetkým o to, aby sa o posty volených funkcionárov NVU HĽ (na súbehu) mohli uchádzať nielen osoby so vzdelaním a pracovnými skúsenosťami v oblasti verejného informovania, ale aj tie, ktoré vzdelanie nadobudli a pracovali, respektíve pracujú v oblastiach, ktoré nemusia mať žiadne styčné body s prácou v novinovo-vydavateľskej ustanovizni a/lebo v médiách.

Tak sa v článku 1 Rozhodnutia určuje: „Za riaditeľa môže byť zvolená osoba, ktorá okrem všeobecných podmienok predpísaných zákonom spĺňa aj nasledujúce podmienky: nadobudnuté vysoké vzdelanie na poli spoločensko-humanitných vied, aby mala najmenej 5 rokov pracovných skúseností v odbore, aby aktívne ovládala slovenský jazyk.“ Teda prestáva platiť časť článku 33 Štatútu NVU HĽ (z roku 2015), ktorý hovorí, že za riaditeľa môže byť zvolená osoba, „ktorá okrem zákonom určených podmienok má vysoké odborné vzdelanie VII. 1. stupňa, najmenej 5 rokov pracovnej skúsenosti v oblasti verejného informovania alebo v práci riadenia a znalosť slovenského jazyka.“ (preklad zo srbčiny: J. B.)

Zmenené sú aj články štatútu, ktoré regulujú podmienky uchádzačov na posty šéfredaktorov Hlasu ľudu, Vzletu a Zorničky. Doteraz si na tieto funkcie mohli nárokovať osoby, ktoré (okrem všeobecných podmienok a vysokého vzdelania totožného s tým u riaditeľa) majú „najmenej tri roky pracovných skúseností v redaktorských alebo novinárskych prácach a znalosť slovenského jazyka“ (z. r. Hlasu ľudu), respektíve „najmenej tri roky… v oblasti verejného informovania alebo v oblasti výchovy a vzdelávania a znalosť slovenského jazyka“ (z. r. Vzletu a Zorničky). Prijaté Rozhodnutie stanovuje, že teraz na výkon týchto funkcií treba o. i. „vysoké vzdelanie na poli spoločensko-humanitných alebo technicko-technologických vied alebo umení…“

Rozhodnutím poskytuje SR NVU HĽ i možnosť predčasnej zmeny riaditeľa, „ak sa zistí, že vykonáva povinnosť v rozpore s ustanoveniami zákona, iných všeobecných aktov a tohto štatútu“ (podrobnejšie sa uvádzajú aj iné prehrešenia), ako i možnosť predčasnej zmeny šéfredaktora novín Hlas ľudu, „keď SR NVU HĽ ocení, že sa neuskutočňuje redakčná politika či plán a program práce novín…“

Predseda SR NVU HĽ Miloslav Chrťan prečítal odôvodnenie, ktoré vraj prečítal aj na predchádzajúcej schôdzi najvyššieho orgánu NVU HĽ, inak napísané v srbčine, „lebo ide o verejný dokument“. V ňom sa o. i. (tu v preklade J. B. do slovenčiny) uvádza:

„Zmeny a doplnky Štatútu NVU Hlas ľudu sa robia z dôvodu zveľadenia a dopracovania určitých prvkov právneho postavenia vedenia a organizácie práce ustanovizne.

Totiž v analýze existujúceho stavu v práci a organizácii činnosti NVU Hlas ľudu boli povšimnuté ťažkosti v uplatnení existujúcich všeobecných aktov z dôvodu, že nimi nie sú regulované podstatné prvky, ktoré sa vzťahujú na postavenie vymenovaných osôb. V existujúcom texte štatútu boli zistené určité nejasnosti a nedopovedanosti, ktoré sa vzťahujú na podmienky na voľbu funkcionárov, zánik mandátov pred vypršaním lehoty a zodpovednosť riaditeľa a zodpovedných redaktorov novín a časopisov, ako i umiestnenie do zákonného rámca možnosť vymenovania vykonávateľov uvedených funkcií v NVU Hlas ľudu…“

Konštatujeme, že ani na 4. schôdzi SR NVU HĽ neodzneli konkrétne „povšimnuté ťažkosti“, či „určité nejasnosti a nedopovedanosti“. V príliš zovšeobecnenom balení bola o nich reč na schôdzi NRSNM. V kratšej rozprave právnička NVU HĽ Anna Kupcová konštatovala, že podala nejaké pripomienky a smernice (nevieme, či na SR alebo na NRSNM), o ktorých sa domnievala, „že by boli užitočné“. Poznamenala, že sa nezúčastnila vo vypracovaní návrhu na zmeny a doplnky štatútu. Tie vraj pripravil tím v Národnostnej rade. Kupcová ešte pripomenula, že v roku 2015 pri vypracovaní Štatútu NVU Hlas ľudu jeho autori konzultovali aj s Katedrou žurnalistiky, združeniami novinárov a advokátmi, čiže, zdôraznila – „s odborom“. „Teraz v pokrajinskej rade existuje právnický tím,“ doplnil jej krátky výklad Miloslav Chrťan. Aj členka SR, redaktorka Hlasu ľudu Elena Šranková žiadala, „aby sa tam uviedlo“, že ide o skúsenosti „v oblasti informovania“. Na jej otázku: Čo vlastne znamenajú „skúsenosti v odbore“, predseda Chrťan odpovedal: „To znamená, že proste (kandidát) má skúsenosť v odbore, ktorý súvisí… aj s informovaním. Toto nie je verejný komunálny podnik so všeobecným významom; toto je verejná ustanovizeň…; To sa tak robí. Tak píše v zákone a môže sa tlmočiť na viac spôsobov.“

ODHAĽOVANIE TEPLEJ VODY

Otázku „odboru“ sa zase snažila presadiť Kupcová: „… Aby bolo povedané, na čo sa to vzťahuje, aby nedošlo k širokému tlmočeniu.“ Riaditeľ NVU HĽ Samuel Žiak to videl takto: „Podľa toho na súbeh sa môže prihlásiť aj divadelný režisér. Ak robil vo svojom odbore, spĺňa podmienky; bez ohľadu na to, že nikdy neviedol nijakú ustanovizeň a nikdy nebol v informovaní.“ Pavel Surový: „My sme schvaľovali teraz v Národnostnej rade aj štatút pre Ustanovizeň pre kultúru vojvodinských Slovákov (ide vlastne o Ústav pre…; pozn. J. B.), ale aj v Kultúrnom centre (KC Kysáč; pozn. J. B.). Toto je formulácia zo zákona: ,Päť rokov pracovnej skúsenosti v odboreʻ – to znamená: ak máte ,získané vysoké vzdelanie na poli humanitných viedʻ (preklad zo srbčiny J. B.), tam môže byť právnik, ekonóm, novinár, režisér…“

Konštatujúc, že Hlas ľudu je vlastne – ajhľa, vydavateľská ustanovizeň! – Miroslav Brna citoval zo Zákona o verejnom informovaní a uzavrel: „My sme, znamená, vydavateľská ustanovizeň; nad nami je, ako by som povedal…, ten, kto založil toto všetko… Národnostná rada. Moja mienka je, aby sa táto problematika celá dala na vyriešenie Národnostnej rade…“ „Ľaľa, nech prečítam voľačo,“ ozval sa aj Hviezdoslav Čmelík citátom z článku 3 Zákona o verejných službách: „ ,… Pre výkon činnosti či prác určených zákonom, ktoré sa vzťahujú na verejné informovanie v jazykoch národnostných menšín, možno zakladať ustanovizne alebo podnikyʻ (preklad zo srbčiny: J. B.); čiže NRSNM ako zakladateľ Hlasu ľudu založila novinovo-vydavateľskú ustanovizeň, a nie podnik… To je rozdiel, to je fakt aj zmysel všetkého. Žeby sme vedeli, kto sme, čo sme, aj kde sme.“

Riaditeľ Žiak: „Národnostná rada má niekoľko pák, ktorými vplýva na ustanovizeň, a základná je tá, že volí členov a predsedov správnej a dozornej rady… Vymenovala vás, aby ste jej záujmy, teda záujmy našej národnosti hájili a zveľaďovali tuná v Hlase ľudu.“ Na slová Jaroslava Stevanova: „V registri médií APR sa vidí, že NVU HĽ nie je podnik…“ tiež zareagoval Žiak: „Aby sme vedeli, o čo ide: NVU je zaregistrovaná v Hospodárskom súde v Novom Sade… My nie sme v registri v APR, vlastne naše vydania sú tam zaregistrované: Hlas ľudu, Vzlet a Zornička.“

V rámci 2. bodu sa členovia zaujímali o spôsob vyplácania cestovných trov; podľa ich mienky terajšie pravidlá „nie sú reálne“ a vraj neboli s nimi ani oboznámení. Na záver riaditeľ Žiak navrhol, aby NRSNM čím skôr na rokovací program zaradila vyjadrenie sa k programu činnosti NVU HĽ a plánom jej vydaní na rok 2019. Surový upozornil, že pán predseda žiadal elektronickú dokumentáciu od tajomníčky ustanovizne, ale zatiaľ ju vraj nedostal.

Majúc na zreteli videné a počuté, nemôžeme zutekať pred dojmom, že čoskoro to v NVU Hlas ľudu a jej vydaniach všetko bude fungovať – jedna radosť. Na uspokojenie širokých čitateľských a ľudových šíkov. Lebo sme, konečne, pochopili, čo sme, kto sme, a už sa len ukáže – kde a kedy sa ocitneme. Akiste na výslní, o akom sa prisnilo 75-ročnému jubilantovi a jeho mladším súrodencom…

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs