Konfirmácia vo Vojlovici

12.máj 2014

Konfirmácia vo Vojlovici

19vojlov-spovedVo vojlovickom cirkevnom zbore v nedeľu 4. mája vyznali svoju vieru pred Pánom Bohom a pred cirkevným zborom štyria konfirmandi. Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal zborový farár Branislav Kulík. V kázni povzbudil nielen veriacich, ale aj konfirmandov, aby si pre svoj život zvolili dobrý základ – slovo živého Boha. Po odpovedaní konfirmačných otázok a vyznaní viery nastala slávnostná chvíľa, keď prijali osobné konfirmačné požehnanie a po prvýkrát k sviatosti Večere Pánovej pristúpili Jana Mareková, Lea Ivaničová, Barbara Holoková a Alexander Futo. Novým dospelým členom vojlovického cirkevného zboru sa prihovoril aj dozorca Martin Marko.

A. G. 

Foto: P. V.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs