Práca s mladými v popredí

14.máj 2014

Práca s mladými v popredí

Erdevícky cirkevný zbor v súčasnosti počíta takých 500 členov a patrí medzi najmenšie zbory v SEAVC. Keďže v poslednom čase čoraz viac občanov slovenskej národnosti odchádza za prácou do zahraničia, členov je vlastne ešte menej. Medzi ďalšie dôvody ubúdania počtu členov patrí i skutočnosť, že mladí ľudia odchádzajú na vysoké školy prevažne na Slovensko, tiež do Nového Sadu a Sriemskej Mitrovice. Už štvrtý rok v tomto cirkevnom zbore ako farár pôsobí kulpínsky rodák Mgr. Ján Vida, ktorého sme požiadali o slovo:

Evanjelický chrám v Erdevíku

Evanjelický chrám v Erdevíku

– Keď ide o počet členov, stávame sa čoraz chudobnejšími, avšak na druhej strane musím vysoko oceniť fungovanie nášho cirkevného zboru tak v duchovnej rovine, ako aj z hľadiska zveľaďovania cirkevného majetku. Na pravidelných hlavných bohoslužbách a nešporných službách sa priemerne zúčastňuje pätina cirkevníkov. Keď som prišiel pracovať do Erdevíka, bol som prekvapený tým, že na nešporné služby pravidelne chodí až 40 ľudí. Máme aj detskú besiedku; deti sa stretávajú každú nedeľu a podľa potreby aj v sobotu. S deťmi pracuje kantorka Lyduška Kolárová, ktorá je veľmi kreatívna a má veľmi dobrý vzťah k deťom. Usporadúva rôzne tvorivé dielne, kde im približuje Božie slovo.

S konfirmandmi, ktorých je tohto roku osem, pracuje pán farár. Šesť detí je z jedného ročníka a majú 12 rokov, no dvaja sú mladší, ale chodia spolu do školy. Na budúci rok konfirmáciu v Erdevíku pre nedostatok detí neusporiadajú. Ako pán farár Vida vypočítal, v nasledujúcom období sa pri konfirmácii budú spájať až tri generácie detí, no aj tak ich nebude ani desať. Natalita v Erdevíku je veľmi nízka, čo sa odzrkadľuje predovšetkým v počte členov zboru.

– Pokonfirmačná mládež máva stretnutia v sobotu a snažím sa, aby hodiny boli trochu voľnejšie, lebo už neplatí ten striktnejší režim z minulosti, hoci by občas bol potrebný, keďže dnes značne klesá morálne správanie mládeže. Snažíme sa to, čo nám predkovia postavili, udržať, a mladým generáciám vštepovať Božie slovo. Obavy majú všetky cirkevné zbory, lebo mladé generácie v kostole nevidíme. Mnohí veria, že prídu časy, keď si mladí sadnú do kostolných lavíc. Môžem iba konštatovať, že pred štyrmi rokmi, keď som prišiel do Erdevíka, mali sme o 25 členov viac ﴾dnes ich je menej; dôvodmi sú úmrtie, ťažký zdravotný stav alebo presťahovanie sa do iných prostredí﴿. A iba traja noví členovia začali chodiť do kostola. Rozdiel týchto čísel nám ukazuje, aký je daný stav v našich cirkevných radoch.

Katarína Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs