Krásne slovo, spev, pohyb…

5.apr 2015

Krásne slovo, spev, pohyb…

Žiaci a učitelia Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne si tohto roku zaplánovali netradične osláviť Deň školy. Usporiadali celotýždňové aktivity predstavovania mimoškolských voľných aktivít a prezentácie krúžkov, ktoré pôsobia v škole. Každé popoludnie mali vo vestibule školy zaujímavé vystúpenia za prítomnosti hostí a rodičov žiakov.

Divadielko zo života Vuka Stefanovića-Karadžića v podaní žiakov srbských tried    

Divadielko zo života Vuka Stefanovića-Karadžića v podaní žiakov srbských tried

– S aktivitami sme začali v pondelok 23. marca, keď sa predstavili najmladší a najsympatickejší žiaci od prvého po štvrtý ročník. Zaujímavým hravým spôsobom prezentovali mimoškolské aktivity. Vystúpili žiaci aktívne zapojení do recitačného, rytmického, folklórneho, divadelného a ekologického krúžku. Urobili to pútavým a sympatickým spôsobom. V nasledujúci deň vystupovali žiaci vyšších ročníkov a prezentovali prácu krúžkov z oblasti prírodných vied. Predstavili zemepisný, fyzický, biologický, chemický, matematický a informatický krúžok. Za pomoci učiteľov žiaci urobili pekné prezentácie práce krúžkov a vsunuli zaujímavosti zo spomenutých predmetov. Demonštrovali experiment výbuchu vulkánu, ako Nikola Tesla vymyslel elektrinu a doplnili to premietaním na videobeame. Podstata prezentácií bola v tom, že učitelia navrhli tému, dali pokyny a žiaci to ďalej pripravovali a realizovali samostatne, – povedala riaditeľka školy Jovanka Zimová.

Jazykové a ďalšie krúžky prezentovali žiaci vyšších ročníkov v stredu 25. marca. Formou divadelnou, hudobnou, speváckou, výtvarnou a tanečnou predstavili krúžky zo slovenčiny, srbčiny, angličtiny, nemčiny, dejepisu, výtvarnej a hudobnej kultúry, náboženstva. Žiaci zahrali divadielka o Vukovi Stefanovićovi-Karadžićovi a Ľudovítovi Štúrovi. Predviedli zmes piesní a rytmických tancov, sprítomnili dejiny Kulpína očami žiakov. V ten deň bol aj šachový turnaj, v ktorom účinkovali žiaci škôl z Petrovca, Hložian, Maglića a hostitelia. V nasledujúci deň predstavili prácu školskej knižnice, čítacieho klubu a novinárskeho krúžku. Náplň programu tvorili témy: Knižnica voľakedy a dnes, Módna prehliadka kníh, Významní spisovatelia, a nechýbali ani recitácie a piesne. V ten deň súťažili mladí šachisti kulpínskej školy a zmerali si sily medzi sebou, keďže je šachový krúžok v kulpínskej škole veľmi populárny. Oslavy Dňa školy v Kulpíne sa skončili v piatok 27. marca športovými súťaženiami: futbalom a volejbalom.

Vyššie slovenské triedy zahrali príbeh o Ľudovítovi Štúrovi

Vyššie slovenské triedy zahrali príbeh o Ľudovítovi Štúrovi

– Teší nás, že nám počas oslavného týždňa na návšteve boli kolegovia zo škôl našej obce, ale aj naši starí známi – hostia zo Slovenska. Aj rodičia žiakov nás prišli podporiť. Takýto spôsob oslavy s prezentáciami sme si zvolili hlavne preto, aby sme všetci boli zapojení do aktivít. A naozaj, aj žiaci, aj kolegovia učitelia s pôžitkom pripravovali obsahy zaradené do celotýždňovej oslavy Dňa školy, – uzavrela riaditeľka Zimová.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs