Krok v smere lepšieho zajtrajška

26.júl 2013

Kulpín je jednou zo štyroch osád Báčskopetrovskej obce. Vlani v júni do funkcie nastúpilo nové miestne vedenie, ktoré tvorí deväť členov Rady Miestneho spoločenstva – sedem mužov a dve ženy. Za predsedu RMS zvolili Miroslava Čemana, ktorý sa zároveň po vlaňajších lokálnych voľbách stal podpredsedom Obce Báčsky Petrovec.

Predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman

Predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman

– Prvou investíciou v roku 2012 bola výmena okien na budove základnej školy. Na tieto účely bolo vyčlenených viac ako 2 milióny  dinárov. Touto investíciou sa zaoberalo ešte aj predošlé zloženie miestneho vedenia. Počas minulého leta nasledovalo renovovanie budovy Malého kaštieľa, v ktorej teraz sídli MS Kulpín. Po dlhom čase tieto miestnosti boli vybavené novým moderným nábytkom. Treba spomenúť aj to, že jednou z prvých prác novozvolenej Rady MS Kulpín bola úprava priestoru pre dedinský trh, čiže premiestnenie trhu z hlavnej ulice do dvora bývalej drevárne Jednota, kde bude až 20 stánkov na predaj tovaru. O všetkých týchto prácach sme občanov informovali na zhromaždení na sklonku minulého roka, – povedal predseda Rady MS Kulpín Miroslav Čeman.

Ďalšou investíciou MS Kulpín v minulom roku bola výstavba parkoviska na slovenskom cintoríne v Kulpíne. Potom sa pracovalo na dláždení plató okolo ekologickej studne a začali i práce na výstavbe domu smútku na pravoslávnom cintoríne. Práce počas minulého roka dobre pokročili, takže sa podarilo budovu vystavať a pokryť. Táto investícia spolu s výstavbou kanalizácie toho času patrí medzi najväčšie v Kulpíne. Na uzavretie finančnej konštrukcie je potrebné do 5 miliónov dinárov. Vlani sa Miestne spoločenstvo pustilo aj do betónovania chodníkov v hlavnej ulici, kde vybudovali okolo 400 metrov nových chodníkov a v prácach plánujú pokračovať. Pracovalo sa aj na ozeleňovaní priestoru medzi Kulpínom a Petrovcom, kde vysadili topole vedľa cyklistickej dráhy.

Keď ide o plán práce na rok 2013, predseda M. Čeman povedal, že prioritou sú práce na dokončení pravoslávneho domu smútku. Ďalej sa má vypracovať projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy v centre Kulpína, ktorej sa žiada dať primeraný vzhľad. Plánujú aj úpravu parku v strede osady a vykladanie chodníkov betónovými tvárnicami. Spomenul aj rekonštrukciu školských športových terénov, stavanie ohrady okolo oboch cintorínov. V pláne je aj dokončenie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodnej siete, vypracovanie regulačného plánu.

Medzi aktuálne práce MS Kulpín patrí aj výstavba troch autobusových zastávok v osade.

Tajomník Zlatko Harminc

Tajomník Zlatko Harminc

– Plánovaná výstavba autobusových zastávok v Kulpíne sa začala na sklonku mája. Investorom je Miestne spoločenstvo Kulpín a práce vykonáva stavebný podnik Grading. Všetky tri nové autobusové zastávky budú moderného vzhľadu a nachádzajú sa v Ulici maršala Tita. Práce prebiehajú na prvej autobusovej zastávke zo smeru  Ravneho Sela, ktorá bude na rohu ulíc Maršala Tita a Šafárikovej. Vystavaný je betónový základ a železná konštrukcia, na ktorú postavia strešnú krytinu. Priestor, kde majú zastávať autobusy, je tiež pripravený na asfaltovanie. Na lokalite druhej autobusovej zastávky na rohu ulíc Maršala Tita a Radničkej práce sú v rovnakej fáze. Tretia bude zastávka na rohu ulíc Maršala Tita a Kollárovej, ako posledná smerom do Báčskeho Petrovca, na výstavbe ktorej sa teraz intenzívne pracuje, – povedal o aktuálnych prácach MS Kulpín tajomník Zlatko Harminc.

V Kulpíne už stáročia dobre spolunažívajú Slováci (teraz ich je 80 percent) a Srbi, ktorí spolu s príslušníkmi iných spoločenstiev tvoria 20 percent obyvateľstva. Podľa posledného sčítania v Kulpíne v súčasnosti žije 2 897 občanov. Túto báčsku dedinu medzi Báčskym Petrovcom a Ravnim Selom krášlia dva kostoly – evanjelický a pravoslávny. Práve v tomto roku v Kulpíne oslavujú 200. výročie pravoslávnej cirkvi. V osade je aj dvojjazyková Základná škola Jána Amosa Komenského, ako aj oddelenie Predškolskej ustanovizne Včielka, kde sa tiež učí v slovenčine a srbčine. Dom zdravia Báčsky Petrovec tu má ambulanciu s lekárňou a stomatologickou ordináciou. V strede Kulpína hrdo stojí kaštieľ, ktorý v minulosti patril veľkostatkárskej rodine Stratimirovićovej, neskôr Dunđerskej. Potom bol upravený na naširoko-naďaleko známe Poľnohospodárske múzeum a dnes je to už Muzeálny komplex v Kulpíne Múzea Vojvodiny v Novom Sade. Kulpínsky kaštieľ so svojimi bohatými obsahmi je lákavou turistickou destináciou a je jedným z pilierov turistického rozvoja dediny. Hospodárstvo v Kulpíne charakterizuje práca niekoľkých úspešných súkromných podnikov, v ktorých sú zamestnaní hlavne občania tejto osady. Ostatní chodia za prácou do B. Petrovca a iných osád, pričom mnohí pracujú aj v Novom Sade.

 Práve prebieha výstavba moderných autobusových zastávok


Práve prebieha výstavba moderných autobusových zastávok

Pozoruhodnú činnosť v Kulpíne rozvíjajú početné spolky a združenia: Klub Kulpínčanov, MOMS, KUS Zvolen, Spolok kulpínskych žien, Spolok vinárov a vinohradníkov, Poľovnícky spolok Fazan, Združenie športových rybárov Smuđ, Futbalový klub Kulpín, Šachový klub, Volejbalový klub, Združenie poľnohospodárov Kulpína, Miestna organizácia penzistov, Miestna organizácia Červeného kríža, Mládežnícke združenie Terra. Počas roka tieto spolky a združenia usporadúvajú celý rad rozličných podujatí, ako je napríklad Veľká noc v Kulpíne, Kulpínska svadba a pod. Najviac podujatí býva práve v júli, keď Kulpínčania oslavujú Deň Kulpína (založili ho 10. júla 1745 bratia Stratimirovićovci), potom je tu dvojdňové vstupné podujatie Slovenských národných slávností, známe ako Predslávnosťové dni v Kulpíne, ktoré sa tohto roku uskutočnia 16-krát práve počas tohto víkendu 27. a 28 júla. Treba spomenúť aj medzi mládežou čoraz populárnejšie hudobné podujatie medzinárodného rázu Kulpin Fest, ktoré ešte nazývajú aj Malý Exit. Okrem toho v Kulpíne prebieha ešte aj Festival nových slovenských lyrických piesní. Doteraz odznelo päť ročníkov tohto festivalu, z ktorého pre budúce generácie zostali nahrávky celého radu lyrických skladieb slovenských skladateľov z týchto krážov. Kulpínčania sú právom hrdí aj na svojich mladých spoluobčanov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry či športu. Veď na mladých svet zostáva a teda aj budúcnosť Kulpína.

K. Gažová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs