Otvorili výstavu dokumentov a fotografií

26.júl 2013
O živote a diele Vladimíra Vereša na fare hovoril Igor Feldy, kým sa Katarína Verešová zmienila o výstave

O živote a diele Vladimíra Vereša na fare hovoril Igor Feldy, kým sa Katarína Verešová zmienila o výstave

K 40. výročiu úmrtia Vladimíra Vereša (1911 – 1973), evanjelického farára a seniora sriemskeho, členovia Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Starej Pazove usporiadali dve podujatia – výstavu v zborovej sieni na fare a pobožnosť na mestskom cintoríne.

Vladimír Vereš sa narodil 9. septembra 1911 v Krčedine. Za kňaza bol vysvätený v Iloku a roku 1934 sa stal kaplánom v Selenči po boku farára Karola Medveckého, po smrti ktorého si ho Selenčania zvolili za farára. V Selenči pôsobil do roku 1950, keď prešiel za farára do Starej Pazovy. Zomrel 19. júla 1973 a pochovaný bol biskupom Dr. Jurom Struhárikom 20. júla v Starej Pazove.

Výstava Spomienky na seniora Vladimíra Vereša vyvolala veľký záujem prítomných

Výstava Spomienky na seniora Vladimíra Vereša vyvolala veľký záujem prítomných

Pietnu výstavu písomnej a fotodokumentácie pod názvom Spomienky na seniora Vladimíra Vereša (1911 – 1973) otvorili 18. júla 2013 v zborovej sieni. Úvodom velebný pán Igor Feldy, farár staropazovský, privítal potomkov Vladimíra Vereša – syna Dobroslava s manželkou Zuzanou a synovca Štefana Cicku z Nového Sadu. Okrem predstaviteľov slovenských inštitúcií a ustanovizní a početných cirkevníkov na otvorení výstavy sa zúčastnili aj hostia zo Slovenska – farári Ondrej a Zuzana Peťkovskovci a Jasmina Nasáriková, riaditeľka predškolskej ustanovizne v obci Miloslavov.

Výstavu pripravila cirkevná archivárka Katarína Verešová so spolupracovníkmi, ktorá hovorila o tom, z čoho výstava pozostáva. „Okrem fotografií sú tu aj ukážkové doklady a korešpondenčné listy, originálne rukopisy z jeho tvorby, tak cirkevnej, ako aj národnej, zošity… Treba povedať, že pán senior Vereš pôsobiac na tejto fare, nedočkajúc sa dôchodku, všetko nechal tu – na povale, v komore…“ povedala K. Verešová a dodala, že Vladimír Vereš nechal po sebe bohatstvo dokladov, ktoré svedčia o dobe, v ktorej žil a pôsobil.

Potomkovia rodiny Verešovej (sedia sprava v prvom rade) a hostia na slávnostnom otvorení výstavy

Potomkovia rodiny Verešovej (sedia sprava v prvom rade) a hostia na slávnostnom otvorení výstavy

O Vladimírovi Verešovi, evanjelickom farárovi a seniorovi, sa podrobne zmienil Igor Feldy. Okrem iného povedal: „V hurbanovskej tradícii pestoval vynikajúce vzťahy so Srbskou pravoslávnou cirkvou, najprv s farárom Milivojom Aranickým, a potom i ďalšími… Dnes veľmi významným faktorom je aj to, že Vladimír Vereš do Starej Pazovy priniesol aj pozostalosť po svojom otcovi  – našom prvom biskupovi Adamovi Verešovi. Tým je ústredný archív našej cirkvi so sídlom v Starej Pazove obohatený dokladmi a fotografiami z tohto prvého obdobia našej cirkvi.“  Potom si na Vladimíra Vereša, farára –  kolegu, priateľa a nadovšetko dobrého a tichého človeka zaspomínali Ondrej Peťkovský, Ján Havran, dozorca, Miroslav Pap st., presbyter, a Ján Kováč, niekdajší riaditeľ pazovskej základnej školy.

Staropazovský cirkevný zbor si na výročie úmrtia Vladimíra Vereša pripomenul aj v nedeľu 21. júla na mestskom cintoríne, pri Dome smútku a pri hrobke. Úctu Vladimirovi Verešovi vzdali početní pazovskí cirkevníci a hodnostári v čele so zborovým farárom Igorom Feldym. V príležitostnom programe zaspieval tamojší Zmiešaný spevácky zbor Tília pod vedením Anny Đurđevićovej a v prednese krásneho slova sa zúčastnili Anna Malková a Mária Záborská.

 A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs